راهنماي درخواست اشتراك

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره /306 زمستان 1395 -

اگر خواهان اشتراك نشريه » اطالعات سياسي ـ اقتصادي « هستيد :

برگ اشتراك را كامل و خوانا پر كنيد حق اشتراك را به حساب جاري 251005060 نزد بانك تجارت ، شعبه ميرداماد شرقي تهران كد 351 به نام موسسه اطالعات ) قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت ( واريز كنيد. رونوشت برگ رسيد بانكي را تا پايان دورة اشتراك نزد خود نگهداريد. از فرستادن پول نقد بابت اشتراك خودداري كنيد. در صورتي كه قبًال مشترك بوده ايد، شماره اشتراك را در برگ تجديد اشتراك قيد كنيد. بريده يا رونوشت برگة تكميل شده را همراه اصل رسيد بانكي با پست سفارشي به نشاني زير ارسال كنيد:

تهران : بلوار ميرداماد ـ خيابان نفت جنوبي ـ ساختمان روزنامه اطالعات)بخش اشتراك( كدپستي 15499-53111

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.