توجه :

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره /306 زمستان 1395 -

* درصورت عدم دريافت نشريه تا 15 روز پس از انتشار آن با شمارة تلفنهاي 29993471 و 29993472 بخش آبونمان تماس حاصل نماييد. * استادان دانشگاهها ، آموزگاران ، دانشجويان و دانش آموزان مي توانند با فرستادن رونوشت برگة شناسايي معتبر)پشت و روي برگه( و معرفينامه از محل كار يا تحصيل از اشتراك ويژه به مبلغ 20000 تومان استفاده كنند. * براي تمديد اشتراك ويژه براي استادان دانشگاهها ، آموزگاران، دانشجويان و دانش آموزان الزم است معرفينامه از محل كار يا تحصيل معتبر دومرتبه ارسال شود. * براي تهيه شماره هاي گذشته به تكفروشي روزنامه اطالعات )تلفن: 29993686 ( يا واحد فروش )انتشارات اطالعات( واقع در خيابان انقالب، مقابل درب اصلي دانشگاه تهران )تلفن: 66460734 ( مراجعه فرماييد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.