سلامت؛ كالايي لوكس يا ضرور در ايران؟

ابوالقاسم گلخندان ـ دانشجوي دكتري اقتصاد بخش عمومي دانشگاه لرستان

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 307 / بهار و تابستان -

چكيده

هدف اصلي اين مقاله بررسي اهميت و جايگاه درآمد در تعيين هزينههاي سلامت (در قياس با ديگر متغيرهاي مؤثر) و تعيين لوكس يا ضرور بودن سلامت بعنوان يك كالاي مصرفي، در ايران است. به اين منظور، از دادههاي سالانه دوره زماني 1392-1358 و رويكرد ميانگينگيري بيزي برآوردهاي كلاسيك BACE)( استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد كه درآمد سرانه با احتمال 98/0، قويترين تعيينكننده هزينههاي سلامت در ايران است. كشش درآمدي سلامت نيز نزديك به 70/0 برآورد شده كه نشاندهنده آن است كه سلامت در ايران يك كالاي ضرور است. براين اساس، پيشنهاد ميشود كه خدمات سلامت از راه بودجههاي عمومي و دولتي تأمين مالي شود و دولت در خدمات سلامت دخالت كند.

درآمد

يكي از چالشهاي اساسي در حوزه اقتصاد سلامت، شناسايي عوامل مؤثر بر هزينههاي بخش سلامت است. بررسي عوامل تعيينكننده هزينههاي سلامت، موضوعي است كه از دهه 1970 مورد توجه اقتصاددانان بوده است. يكي از نخستين بررسيها در اين زمينه در سال 1977 توسط نيوهاوس انجام گرفت. نيوهاوس (1977) اين پرسش را مطرح ميكند كه چه عواملي، مقدار منابعي را تعيين ميكند كه يك كشور در راه سلامت هزينه ميكند؟ وي، از تحليل رگرسيون مقطعي از هزينههاي سلامت روي درآمد سرانه در 13 كشور OECD استفاده كرد و به اين نتيجه رسيد كه سهم هزينههاي سلامت با افزايش درآمد بيشتر ميشود. پس از آن، مطالعات گستردهاي در راستاي اندازهگيري شدت و بزرگي اين اثرگذاري در راستاي هدفهاي سلامت و كاربردهاي مالي و سياستي آن صورت گرفت كه نتايج اين مطالعات را ميتوان در دو بخش اصلي تقسيمبندي كرد: دسته نخست شامل مطالعاتي ميشد كه نتايج حاصل از تخمين دادههاي آنها نشان ميدهد كه كشش درآمدي هزينههاي سلامت در حوزه مورد بررسي بزرگتر از يك بوده و بنابراين، ماهيت اين هزينهها از نوع هزينههاي لوكس است. در ادامة اين مطالعات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.