نقش قوانين و مقررات در پيشگيري و كنترل مديريت سود در بازار سرمايه

يونس نوبخت ـ كارشناس ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد مريم نوبخت ـ كارشناس ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 307 / بهار و تابستان -

چكيده

هدف اين پژوهش، بررسي نقش قوانين و مقررات در پيشگيري و كنترل مديريت سود در بازار سرمايه است. نتايج اين پژوهش گوياي آن است كه تقويت قوانين، مقررات و مكانيسمهاي نظارتي، تغيير رويكرد در تدوين استانداردهاي حسابداري از استانداردهاي مبتني بر قواعد به استانداردهاي مبتني بر اصول و تأكيد بر استقلال حسابرسان و حاكميت شركتي براي حمايت از منافع سهامداران و تنظيم مقررات انتظامي حرفه حسابداري و حسابرسي در بازار سرمايه، از جمله تدابيري است كه ميتواند در كاهش مديريت سود مؤثر باشد. موارد يادشده در بالا در كنار سازوكارهاي درون سازماني همچون ساختار هيأت مديره يا كميته حسابرسي ميتواند مديريت سود را با محدوديتهاي جدي روبهرو سازد.

درآمد

سود خالص يكي از مهمترين اقلام تهيه شده با سيستم حسابداري است كه استفادهكنندگان درون و برون سازماني بهمنظور اتخاذ تصميمات اقتصادي از آن بهره ميگيرند. فرايند اندازهگيري سود و نتيجه آن نقش مهمي در اداره شركتها دارد و كاربران صورتهاي مالي اهميت زيادي براي آن قائلند. از آنجا كه برآورد سود بنگاه اقتصادي متأثر از روشهاي حسابداري و قضاوت تهيهكنندگان آن است و تهيه صورتهاي مالي به عهدة مديريت واحد تجاري است، ممكن است مديريت به دلايل گوناگون اقدام به مديريت سود كند (پورحيدري و همكاران، 1392.( هيلي و والن (1999) برآنند كه »مديريت سود هنگامي رخ ميدهد كه مديران از قضاوتهاي شخصي خود در گزارشگري مالي استفاده كنند و ساختار معاملات را با هدف تغيير گزارشگري مالي دستكاري كنند. اين كار يا به قصد گمراه كردن برخي از صاحبان سود درباره عملكرد اقتصادي شركت يا اثرگذاري بر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.