مديريت سود

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 307 / بهار و تابستان -

نتايج قراردادهايي است كه انعقاد آن منوط به دستيابي به سود شخصي است ‪.«‬ اين پژوهشگران دوگونه مديريت سود را مستند ميكنند. در شيوة نخست از زمانبندي يا ميزان تصميمات عملياتي براي دستيابي به سود مطلوب و مورد نظر بهره گرفته ميشود (به سخن ديگر، مديريت واقعي سود)، و شيوة دوم شامل انتخاب روشهاي حسابداري مناسب براي دستيابي به سطوح مطلوب و مورد نظر سود (مديريت ساختگي سود) است. تشخيص شيوه نخست كه از راه تصميمات عملياتي صورت ميگيرد، دشوار است، اما شيوة دوم مديريت سود يعني مديريت سود مبتني بر ارقام حسابداري كمابيش در سال وقوع تغيير مشخص است (شيپر، 1989). اما چگونه ميتوان از مديريت سود از سوي مديران جلوگيري كرد؟ تقويت قوانين، مقررات و نظارتهاي مالي و غير مالي، تدوين قوانين و مقررات تازه و مناسب ميتواند يكي از راههاي جلوگيري از مديريت سود باشد. قوانين، مقررات و نظارتهاي حاكم بر بازار سرمايه، بعنوان يكي از عناصر برونسازماني حاكميت شركتي ميتواند بر كيفيت گزارشگري مالي و رفتارهايي چون مديريت سود اثر گذارد (ايزدينيا و همكاران، 1394 .( مديريت سود در ادبيات حسابداري از مباحثي است كه در حوزه سود حسابداري مطرح ميشود. اين مبحث در حسابداري از سالهاي پاياني سدة نوزدهم با پژوهشهايي از سوي صاحبنظران در رشته حسابداري شكل گرفت. در اين پژوهشها از ابعادي خاص و زير عناويني متفاوت همچون دستكاري در سود، هموارسازي سود و مديريت سود، به موضوع پرداخته شده است. در ادبيات حسابداري تعاريف گوناگون از مديريت سود شده است كه به چند مورد اشاره ميشود. ديويد سون و همكاران (1987)، مديريت سود را فرايند برداشتن گامهاي عمدي در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري كه مديران را قادر ميسازد تا سود گزارش شده را به سطح مطلوب خود برسانند، تعريف ميكنند. دي جورج و همكاران (1999 ،( مديريت سود را بعنوان نوعي دستكاري ساختگي در سود از سوي مديريت، براي رسيدن به سطح مورد انتظار سود براي پارهاي تصميمات خاص تعريف ميكنند. از ديد آنان، انگيزة اصلي مديريت سود، مديريت تصور سرمايهگذاران در مورد واحد تجاري است. جونز و شارما (2001)، مديريت سود را نوعي اقدام آگاهانه با هدف طبيعي نشان دادن سود شركت در سطح مطلوب و مورد نظر ميدانند و اين، زماني رخ ميدهد كه مديران بر پايه خواست و قضاوت خود در گزارشگري مالي و ساختار مبادلات براي گمراه كردن برخي از ذينفعان دربارة عملكرد اقتصادي شركت يا اثرگذاري بر نتايج قراردادي كه به ارقام حسابداري گزارش شده وابسته است، در گزارشگري مالي تغيير

● ديويد سون و همكاران، مديريت سود را فرايند برداشتن گامهاي عمدي در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري كه مديران را قادر ميسازد تا سود گزارش شده را به سطح مطلوب خود برسانند، تعريف ميكنند. دي جورج و همكاران، مديريت سود را بعنوان نوعي دستكاري ساختگي در سود از سوي مديريت، براي رسيدن به سطح مورد انتظار سود براي پارهاي تصميمات خاص تعريف ميكنند. از ديد آنان، انگيزة اصلي مديريت سود، مديريت تصور سرمايهگذاران در مورد واحد تجاري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.