مديريت واقعي سود

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 307 / بهار و تابستان -

كوهن و زاروين مديريت واقعي سود را كارهايي ميدانند كه مديران انجام ميدهند و ناشي از روند عادي فعاليتهاي واحد تجاري است (كوهن و زاروين، 2010). اين تعريف با تعريف روي چودري همخوان است كه مديريت واقعي سود را اينگونه تعريف ميكند: »كارهايي مديريتي كه از فعاليتهاي عادي تجاري ناشي ميشود و در پيوند با هدف اولية برآوردسازي آستانههاي خاص سود انجام ميپذيرد (رويچوردي،

● جونز و شارما، مديريت سود را نوعي اقدام آگاهانه با هدف طبيعي نشان دادن سود شركت در سطح مطلوب و مورد نظر ميدانند و اين، زماني رخ ميدهد كه مديران بر پايه خواست و قضاوت خود در گزارشگري مالي و ساختار مبادلات براي گمراه كردن برخي از ذينفعان دربارة عملكرد اقتصادي شركت يا اثرگذاري بر نتايج قراردادي كه به ارقام حسابداري گزارش شده وابسته است، در گزارشگري مالي تغيير ايجاد ميكنند. سالمون، مديريت سود را دستكاري آگاهانه و مؤثر در نتايج حسابداري، با هدف دگرگونه نشان دادن وضع تجاري واحد اقتصادي ميداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.