مديريت ساختگي سود

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 307 / بهار و تابستان -

اينگونه مديريت سود، ناشي از رويدادهاي اقتصادي نيست، بلكه ريشه در كارهايي دارد كه دستكاريهاي حسابداري ناميده ميشود و اثري بر جريانهاي نقدي ندارد. بهسخن ديگر، در اين الگو تنها حسابهاي درآمد يا هزينه جابهجا ميشود و اثري بر وجه نقد ندارد. براي نمونه، استفاده از برآوردهاي حسابداري در تعديل سود يا زيان، از اين دسته است (نوراني، 1382.( هنگامي كه شركتها با سود غير عادي روبهرو ميشوند، در بيشتر موارد مديران گرايش دارند كه سود را به سالهاي آينده منتقل كنند و باصطلاح سود را داراي روند كنند. آنان از دو راه به اين كار دست ميزنند: ● تاخير در ثبت درآمدها يا انتقال آن به سال يا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.