راهنماي درخواست اشتراك

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 307 / بهار و تابستان -

اگر خواهان اشتراك نشريه » اطلاعات سياسي ـ اقتصادي « هستيد :

برگ اشتراك را كامل و خوانا پر كنيد حق اشتراك را به حساب جاري 251005060 نزد بانك تجارت ، شعبه ميرداماد شرقي تهران كد 351 به نام موسسه اطلاعات ( قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت ) واريز كنيد. رونوشت برگ رسيد بانكي را تا پايان دورة اشتراك نزد خود نگهداريد. از فرستادن پول نقد بابت اشتراك خودداري كنيد. در صورتي كه قبلاً مشترك بوده ايد، شماره اشتراك را در برگ تجديد اشتراك قيد كنيد. بريده يا رونوشت برگة تكميل شده را همراه اصل رسيد بانكي با پست سفارشي به نشاني زير ارسال كنيد:

تهران : بلوار ميرداماد ـ خيابان نفت جنوبي ـ ساختمان روزنامه

اطلاعات(بخش اشتراك)

هزينه اشتراك كدپستي ‪15499-53111‬ يك سال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.