توجه:

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 307/ بهار و تابستان -

* درصورت عدم دريافت نشريه تا 15 روز پس از انتشار آن با شمارة تلفنهاي 29993471 و 29993472 بخش آبونمان تماس حاصل نماييد. * استادان دانشگاهها ، آموزگاران ، دانشجويان و دانش آموزان مي توانند با فرستادن رونوشت برگة شناسايي معتبر(پشت و روي برگه) و معرفينامه از محل كار يا تحصيل از اشتراك ويژه به مبلغ 20000 تومان استفاده كنند. * براي تمديد اشتراك ويژه براي استادان دانشگاهها ، آموزگاران، دانشجويان و دانش آموزان لازم است معرفينامه از محل كار يا تحصيل معتبر دومرتبه ارسال شود. * براي تهيه شماره هاي گذشته به تكفروشي روزنامه اطلاعات (تلفن: 29993686 ) يا واحد فروش (انتشارات اطلاعات) واقع در خيابان انقلاب، مقابل درب اصلي دانشگاه تهران (تلفن: 66460734 ) مراجعه فرماييد. داخل كشور: داخل كشور: 25500تومان 31000 تومان 102000 تومان 162500تومان 123000تومان 183500تومان 171000تومان 228500تومان 12750 تومان 15500تومان 51000تومان 81250 تومان 61500 تومان 91750تومان 85500تومان 114250تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.