ایران هیچ محدودیتی فراتر از تعهداتش نمی پذیرد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

- مکرون: اروپا برجام را همان طور که هست قبول دارد/ صد درصد در برجام میمانیم - ســران آلمــان، انگلیس و فرانســه در بیانیــه ای جدید ضمن تأکید بــر حفظ برجام موضوعات جدیدی خارج از این توافق را مطرح کردند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.