10 ساعت بدون تلگرام

تلگرام پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام: اختالل دیروز این پیام رسان دو دلیل داشت یکی حمله بزرگ DDOS و دیگری داغ شدن بیش از حد یکی از سرورهای

Iran Newspaper - - صفحه اول - گروهفنــــاوری

مو ضــــــــــــــــــــو ع پیام رســانهــــای خــــــــــــــــارجی و مشــخصاً تلگرام دیروز یــک بار دیگر در ایــران داغ شــد. این بار امــا بانی و باعــث آن اظهارنظر یــا اعالم موضع جدیدی از ســوی مســئوالن کشورمان نبــود بلکــه داغی بیش از حــد یکی از ســرورهای تلگرام بود که این سوژه را به سرخط خبرهای رسانهها رساند. از صبــح دیــروز این پیامرســان خارجی که بــا وجــود تالشهــای بســیار برای تقویــت نمونههای داخلــی همچنان یکه تاز میدان فضای مجازی در ایران اســت- از دســترس کاربــران خــارج شــد. شــایعهها مبنــی بر فیلتر شــدن بالفاصله آغاز شــد حتــی توضیحات اولیــه «پــاولدوروف» هــم گویــی قانعکننده نبود. تا اینکه او توضیحات تکمیلــی تری ارائه و خبــر داد که داغ شــدن یکــی از ســرورها و البتــه حمله بــزرگ DDOS عامل این اخالل بوده اســت. در نهایــت هــم بعــد از ظهــر دیــروز بود که تلگرام بازگشــت. اما به نظر میرســد این اخالل چند ســاعته موضــع مخالفــان ایــن پیــام رســان خارجــی و طرفــداران مسدودســازی آن را تقویــت کــرد. در ســوی دیگر اما واکنشهــای مردمــی چیــز دیگری را نشــان میداد؛ اینکه تلگرام همچنان محبوب ایرانی هاست و برخی کسب و کار خــود را نیــز بــه آن گــره زدهانــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.