چه کسی از ناامیدی سود میبرد

Iran Newspaper - - صفحه اول - عبدالکریم حسینزاده نایبرئیسفراکسیون امیدمجلس

ســخنان دیروز رئیس جمهوری در مراســم بزرگداشت روز کارگــر میتواند نقطه رجعت مناســبی بــرای دولت جهت دســتیابی بــه موفقیتهای کالن باشــد، اما رســیدن به این نقطــه شــرط و شــروطی دارد. در ایــن میــان دو موضــوع جای خوشــحالی دارد؛ اول اینکه شــخص رئیس جمهوری آسیبشناســی ناظر بــه عملکــرد کابینه را پذیرفته اســت. شــروع ارزیابی عملکرد دولت از درون خود دولت میتواند بســیار گرهگشا باشد. دوم هم بحث پذیرش این نکته است کــه مــا در کشــور، در بخشهــای مختلفی از جمله شــرایط زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی ...و شرایط مطلوبی نداریم و حتی در مواردی دچار بحران هم هســتیم. این دو موضوع یعنی شــروع خود انتقادی از درون خود دولت و توســط رئیس دولت و دوم هم پذیرش مشــکالت اثرگذار در کشور توسط باالترین مقام اجرایی گام مؤثری است برای عبور از وضعیت فعلی. هر چند این دو موضوع شــروط الزم برای عبور از گردنه مشــکالت هســتند اما نمیتوان صرفاً آنها را شروط کافی دانست. شرط الزم و کافی این است که ما برای آسیبشناسی و خودانتقادی انجام شده و همچنین شناسایی مشکالت و مسائل واقعی کشور به «برنامه» رو بیاوریم. در حوزه دولت رئیس جمهوری میتواند با دو نگاه رویکردی و عملکــردی بــه اعضای کابینه خــود بنگرد و آنها را آنالیز کنــد. از منظر رویکردی افرادی که کمتر با رویکردهای کلی دولت و شخص رئیس جمهوری - که بر اساس آنها توانســته رأی مردم را بگیرد- هماهنگ هســتند، یا به تعبیر رئیسجمهوری ناامید هســتند قطعاً نخواهند توانســت کمک الزم را بــه دولت بکنند. همانطور کــه آقای روحانی در هفتههای گذشــته هم چندباری تذکر دادهاند کسانی که توان ماندن ندارند، خودشان مسئولیت را ترک کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.