4 ماه بعد از دی

Iran Newspaper - - صفحه اول - عباس عبدی تحلیلگر سیاسی و اجتماعی

یکــی از ویژگیهــای جامعــه مــدرن، بحــرانزا بــودن آن اســت. جوامع توسعهیافته در بطن خود بحران را پرورش میدهنــد. چرا؟ به این علت که در جوامع جدید ســرعت تحوالت و تغییر متغیرها به نســبت زیاد اســت. هر تحول جدیــد در فنــاوری، اســاس این جوامــع را دچــار دگرگونی میکنــد و از ایــن تغییــرات افراد زیــادی بهرهمنــد و افراد چشــمگیری متضــرر میشــوند. تغییــرات جوامــع جدید لزومــاً هماهنــگ نیســت. مثــل بدن انســان نیســت که از خردســالی تا بزرگســالی همه اجزای بدن متناســب رشــد کنند، حتی در رشــد انســان نیز مراحل بحرانی مثل دوره بلوغ وجــود دارد، ولی در جامعه، پیشــرفت اجزای گوناگون جامعه یکنواخت نیســت، در نتیجه توازن اجزای جامعه را به هم میزند و این ســبب عدم تعادل میشــود و عوارض این عدم تعادل در مقاطعی خود را نشــان میدهد. یک جامعه توســعهیافته برای مقابله با این عدم تعادلها دو ویژگی را باید داشــته باشد. اول اینکه امکان بروز اعتراض نسبت به این عدم تعادل را فراهم کند. در واقع امکان تبخیر آب را در نقطه جوش طبیعی فراهم میکند و اجازه نمیدهد که مثل دیگ بخار فشار در داخل جامعه باال رود و به صورت فورانی و انفجاری بروز کند. در جامعه مدرن نه تنها امکان اعتراض فراهم اســت، بلکه این اعتراضها به علت وجود نهادهای مدنــی، کمابیــش به صورت آرام و نظارت شــده ابراز میشــوند و ضربهگیرهای فراوانــی برای جلوگیــری از اثرات تخریبی اعتراضها وجــود دارد. نکته و ویژگی دوم، آمادگی جامعه مدرن در پاسخگویی به اعتراضها و کوشش برای برقراری دوبــاره تعادل اســت. شــاید هیچ بحرانــی به عمق بحران 1929 غرب نباشد که بیشتر جوامع غربی را با رکودی وحشتناک و فراگیر مواجه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.