ایران‌محدودیتی‌فرای‌تعهدات‌برجام‌نم ‌یپذیرد

Iran Newspaper - - News -

بیانیه ســران ســه کشــور اروپایــی، گفتوگوی تلفنی رئیــس جمهــوری فرانســه بــا رئیــس جمهــوری کشــورمان و اظهــارات وزیــر خارجــه امریــکا درعربســتان نشــان از آن داشــت که رایزنیهــای معطوف به توافق هستهای ایران با 5+1 همچنان با حساسیت باال ادامه دارد. دیروز همزمان با انتشار بیانیه مشترک ســه کشــور اروپایی که برجــام را بهترین گزینــه موجــود خوانــده بودنــد، رئیس جمهــوری فرانســه هــم در گفتوگوی تلفنــی خــود بــا روحانــی تأکید کــرد که اتحادیه اروپا و فرانســه برجام را همان طور که هست قبول دارند. بهگزارش ایرنا، روحانی عصر یکشنبه و در تماس تلفنــی «امانوئل مکرون»، با اشاره به اینکه ایران برای تحکیم روابط با فرانســه اهمیت ویژهای قائل اســت، گفت: بــا توجه بــه ظرفیتهای بســیار خوب برای همکاری دو کشور در مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و همچنین مســائل مرتبــط بــا منطقــه، مصمــم هستیم روابط خود را با فرانسه در همه زمینهها تقویت کنیم.رئیس جمهوری در این گفتوگو که بیش از یک ســاعت به طول انجامید، اظهارداشت: پایداری برجــام موجــب تحکیــم امنیــت و همکاری منطقهای است. اساس روابط ما بــر اعتماد اســت و برجام نخســتین پایــه مهم بــرای اعتمــاد میان ایــران و کشورهای غربی است. روحانــی بــا بیــان اینکــه مواضــع امریکاییها علیه برجام صریحاً ناقض توافــق میان هفت کشــور اســت، گفت: ایــران در روزهــای اخیــر تصمیمــات بســیار مهمــی در زمینــه روابــط بانکی، ارز و دیگر مسائل اقتصادی اتخاذ کرده اســت و بــرای هــر تصمیمی کــه امریکا در دوازدهــم ماه مــه(22 اردیبهشــت) بگیــرد، اقدامــات متنوعــی را طراحــی کردهایم. رئیس جمهوری با بیان اینکه رفتار فعلی امریکا، نقض برجام و ایجاد تــرس و ابهام برای کشــورهای مختلف و بنگاههــای اقتصــادی بــرای رابطــه با ایران اســت، تأکید کرد: حتــی اگر در 22 اردیبهشت(21 مه) امریکا اعالم کند در برجام میماند و شرایط دو سال گذشته را بخواهــد ادامــه دهــد، بــرای مــا قابل قبول نیســت. روحانی بــا تأکید بر اینکه آینــده برجــام بعــد از 2025 را مقررات بینالمللــی تعییــن میکنــد و ایــران هیــچ محدودیتــی را فــرای تعهداتــش نمیپذیرد، گفــت: برجام و هر موضوع دیگــری بــه بهانــه آن، بــه هیــچ وجــه قابــل مذاکره نیســت. رئیس جمهوری همچنیــن بــه موضــوع همکاریهــای منطقهای اشــاره و اظهارداشــت: ایران همانگونه که تاکنون نشــان داده، آماده گفتوگو در جهت تأمین ثبات و امنیت منطقــهای بویــژه مبــارزه بــا تروریســم اســت. رئیــس جمهــوری فرانســه نیــز در ایــن تمــاس تلفنــی با تأکیــد مجدد بــر ضــرورت گســترش همکاریهــای تهــران – پاریــس در همــه عرصههــای مورد عالقه اظهارداشــت: اتحادیه اروپا و بویــژه فرانســه کامــالً از برجــام دفــاع کــرده و مــا صد درصــد در برجــام باقی میمانیم. امانوئل مکــرون پایبندی به برجــام را باعث تقویت اعتمادســازی و ثبات امنیت در منطقه دانست و گفت: موضــع مشــخص فرانســه و اروپاییها باقی ماندن در چارچوب برجام است و از شما هم میخواهیم که در این توافق بمانیــد. وی تأکیــد کرد: اتحادیــه اروپا و فرانســه برجام را همان طور که هســت قبول دارند. رئیس جمهوری فرانســه افزود: فرانسه پیوســته خواهان خاورمیانــهای با ثبات اســت و معتقــد اســت که برجــام مدل مهمی برای حل مشــکالت این منطقه اســت و باید حفظ شده و همه طرفها بــه آن پایبند بماننــد و این نکته مهمی بود که در کنگره امریکا نیز صریحاً آن را اعالم کردم. ■ بیانیهسرانانگلیس،فرانسهوآلمان دیــروز همچنیــن دفتــر نخســتوزیر انگلیس با صدور بیانیهای ضمن تأکید بر حفــظ توافق هســتهای ایــران، اعالم کرد که ســران انگلیس، فرانسه و آلمان توافــق کردند برجام همچنــان بهترین گزینه است. در تمــاس تلفنی ترزا می نخســتوزیر انگلیــس بــا امانوئــل مکــرون رئیــس جمهــوری فرانســه و آنــگال مــرکل صدراعظــم آلمــان، ســه طــرف توافق کردند که برجام باید موضوعهای دیگر نظیــر مســأله موشــکهای بالســتیک، تبعــات لغو برجام و تأثیــر و نفوذ ایران در تحــوالت منطقه را نیز شــامل شــود. این بیانیه میافزاید: رهبران ســه کشور اروپایــی تعهــد کردنــد کــه درخصوص نحــوه برخورد با چالشهــای مربوط به ایــران، در همــکاری نزدیک بــا یکدیگر و امریکا باشــند.در این بیانیه همچنین تأکید شده است «برجام بهترین گزینه بــرای جلوگیــری از دسترســی ایــران به سالح هستهای است.» ســه کشــور اروپایــی در حالــی خواســتار گنجانــدن و شــمول موضوعهــای غیرهســتهای در برجــام شــدهاند کــه مقامــات کشــورمان این درخواســتها را رد کردهانــد. رئیــس جمهــوری اخیراً تأکیــد کرده بود که برجــام نه یک کلمه کــم و نه یک کلمــه اضافه. دیــروز البته وزیــر خارجــه امریــکا هم در عربســتان گفت که اگر برجام اصالح نشــود امریکا از آن خــارج میشــود. «جــان بولتــون» مشــاور امنیت ملــی کاخ ســفید هم به شــبکه خبری فاکس نیــوز گفت: رئیس جمهوری هنوز تصمیمی در مورد اینکه در توافق هســتهای ایران بمانــد یا از آن خارج شود اتخاذ نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.