■ قدردانیازکارگران نمونهکشور

Iran Newspaper - - News -

با حضور رئیس جمهوری از 7 کارگر نمونه ملی، 5 واحد کار نمونه ملی و 3 گروه کاری نمونه ملی با اهدای لوح و جایــزه قدردانی به عمل آمد. روحانی از محمد افخمی اردکانی و سید حسن یزدی نیا در بخش صنعت، مسعود بوند، سحر پورینژاد و زینــب نــوروزی در بخش خدمــات و رحیم رزبان و زهرا ایــزدی نیز در بخش کشــاورزی بهعنوان کارگران نمونه کشــوری قدردانی کــرد. محمدعلی رجبی، مجتبی اتحادی و فرامرز شــفاعت از شــرکت بهران موتور گلپایگان اصفهان، حمداهلل مرادبخش، مریم مکفی دیبا، علی امیرپور و مهنــاز خداوردیزاده از تعاونی خدمات بهداشــتی درمانی مهرپرور اردبیل و بهمن حسینی، عباس صمــدی و مرتضی میالن تک از شــرکت اروم زیســت تــاک آذربایجان غربی نیز بهعنوان اعضای ســه گروه کار نمونه کشــوری بودند که مورد قدردانی قرار گرفتند.از آقایان حمیدرضا صمدی از شرکت اورند پیشرو، سید یحیی واحدی از مجتمــع پترو صنعت گامــرون و عبدالرحیم قنبریان از پتروشــیمی فارس، علیرضــا انصاری از مجتمع صنعتی آرتاویل تایر و فرهاد علینژاد از مجتمع هفتالماسنیزبهعنواننمایندگانواحدهایکارنمونهکشوریقدردانیشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.