زنان نباید خانه نشین شوند

در یکی دو سال گذشته تعداد زنان شاغل بیشتر از مردان شاغل بوده است

Iran Newspaper - - News -

رئیــس جمهــوری در بیســت و نهمیــن جشنواره ملی قدردانی از کارگران، از ایجاد 800 هزار شــغل خالص در ســال گذشــته خبــر داد و توصیه کرد کــه مدرک محوری باید جای خــود را به مهــارت آموزی برای جوانان بدهــد. روحانی همچنین با تأکید بر اهمیت امیــدواری برای آینــده از وجود برخــی وزیــران در کابینــه ســخن گفت که خیلی امیدوار نیستند. چابکسازی دولت هم از محورهای مهم دیگر سخنان رئیس جمهوری در جمع کارگران بود. به گــزارش ایرنا، روحانی در جمع کارگران و در سالن اجالس سران افزود: همان طور که بارها توصیه کردم امروز زمانی نیســت که بگوییم وظیفه دولت این است که برای مردهاشغلفراهمکندوزنهابیکارباشند چرا کــه امــروز زنــان تحصیلکــرده ایرانی دارای مهــارت و شــغل هســتند، بنابراین نمیتوانیــم بــه آنهــا بگوییم کــه درخانه بنشینیدوکارنکنید. وی بــا تأکیــد برحضــور زنــان در مشــاغل مختلف تصریح کرد: خوشحالم که دولت یازدهم نخستین دولتی بوده که در زمینه اشــتغال طــی یکــی دو ســال تعــداد زنان شاغل بیشتر از مردان شــاغل بوده است، بگذاریــد محیــط کار بــرای همــه باشــد و وزارت کار بایــد در این زمینه توجه داشــته باشــد. رئیس جمهوری در بخش دیگری از ســخنان خود به ایجاد 800 هزار شــغل خالص طی ســال گذشــته در کشــور اشاره کرد و گفت: رقم اشتغال کافی نیست چرا که هنوز ســه میلیون بیکار در کشــور داریم و تالش میشود امســال اشتغال افزایش یابــد. رئیس قوه مجریــه در ادامــه به آمار اشتغال در ســالهای 86 تا 91 اشاره کرد و گفت: سال ،1386 شاغلین کشور بیست و چند میلیون بودند که در ســال 91 هم این رقم ادامه داشت و این نشان میدهد که از سال 86 تا 91 اشتغال خالص تکان نخورد یعنــی عدهای آمدند و عــدهای رفتند. وی گفــت: آمــار کاری کــه در زمینه شــاغالن و بیــکاران اعــالم میکنیم شــامل زن و مرد اســت اگر بخواهیم زنان را حســاب نکنیم آمار اشتغال ما خیلی باال میرود. روحانــی افــزود: تــالش مــا بهتــر شــدن وضعیت زندگی و معیشت کارگران است البتــه نمیخواهم بگویم که کامــالً در این زمینــه موفــق بودهایم چــرا که آنــان هنوز مشکالتی دارند که ما باید بیشتر کار کنیم امــا به همیــن منظــور از روز شــروع به کار دولت یازدهم اعالم کردم حقوق ســاالنه کارگر و کارمند باید از تورم بیشتر باشد و این قولی اســت که به آن عمل کــردم. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که جوان باید بــرای بازار کار و نه برای بازار استخدام درس بخواند و بازار کار نیز با تولید و رونق ایجاد میشود بنابراین توصیه مــن به وزیــران تعــاون، آموزش و پــرورش و علــوم این اســت که بــه جوانان مهــارت کار را آموزش بدهند. به گفته وی امروز خیلی مدرک مهم نیســت، مهارت مهم اســت؛ ایــن کــه بتوانیــم فناورانه کار کنیم،مهماست.

افزایشدوبرابریصادراتنفت

رئیس جمهوری همچنین گفت: در سال 49، چاههــا بــه خاطــر تحریمهــا خوابیده و قفــل بود، بــرای اینکــه چاهها بازســازی شــود 800 میلیون دالر خــرج کردیم و چه قــدر کارگران تــالش کردنــد و بهدلیل این تالشها صــادرات نفت ما در عرض چند ماه دو برابر شد. روحانی افزود: امــروز صادرات نفت ایران نسبت به ســالهای 91 تا 93 دو برابر شده اســت، همیــن پولــی کــه ســازمان تأمین اجتماعــی به مســتمری بگیــران میدهد 52 هــزار میلیــارد تومــان اســت، از طرفی ببینید پول نفت ما چقدر است؟ پول نفت کمتر از 100 هزار میلیارد تومان است، بعد میگوینــد پول نفــت را دولت چه میکند. وی اضافه کــرد: 55 درصد پول نفت را به مســتمری بگیران میدهیم، این جزئی از مخارج دولت است، اگر نفت و پتروشیمی صادر نشــود، زندگی ما ســخت و مشــکل میشود.

عرقملیدربارهکاالیایرانی بهحرکتدرآید

رئیس قــوه مجریه گفت: اگــر میخواهید امسال کاالی ایرانی افتخار ما باشد و مردم ســراغ کاالی ایرانی بروند، ایــن موضوع از نشــاط کارگرها آغاز میشــود اگــر کارگری دعــوا کــرده و عصبانــی و ناراحــت باشــد نمیتوانــد درســت کار کنــد، هنرمندانــه نمیتواندکارکند. روحانی به باور نادرســت در زمینه ترجیح کاالی خارجــی بــر کاالی ایرانی اشــاره کرد و افــزود: فرهنــگ بســیار بدی ســالها در ایــران از مغازه دار تا خریدار وجود داشــته اســت و آن ایــن بوده کــه میگویند جنس خوب جنس خارجی است مگر هر چیزی خارجــی اســت خوب اســت، اینکه جنس خارجیرامعادلجنسباکیفیتقلمداد کردیم اشــتباه بزرگ در فرهنگ ما است. روحانــی ادامــه داد: باید ِعــرق ملی ما به حرکــت درآیــد، حتــی اگر کیفیــت جنس ایرانــی کمــی از خارجــی کمتر اســت باید جنسایرانیبخریم،البتهاگرفاصلهبسیار زیاد شــود کار ســخت میشــود، اگر جنس ایرانیگرانوباکیفیتپایینتولیدکنیمبه فروش نمیرود و در انبار کارخانه میماند. رئیس جمهــوری گفت: در گذشــته تصور ایــن بــود کــه جــوان بایــد تحصیــل کند و ســپس دولــت بایــد آن را اســتخدام کند، همه دنبال صندلی و میز در ادارهای بودند امروز این دوره گذشــته اســت، دولت فربه و چاق شــده اســت و نمیتواند راه رود این دولــت باید وزنــش را کم کند با ایــن وزن، نه تنها نمیتواند تنــد راه رود بلکه کم کم راه معمولــی را هــم بایــد بــا ویلچــر برود. روحانی افــزود: ما نمیتوانیم دولت را هر روز بزرگ و بزرگتر کنیم، دولت باید الغر و چابــک شــود تا بتواند کار کنــد. وی تأکید کرد: به کمک شما کارگران، ایرانی آبادتر و سرافرازترخواهیمداشت.

وزیرانامیدواروناامید

رئیــس جمهوری در ابتدای ســخنان خود نیزباتبریکمیالدحضرتولیعصر(عج) گفت:اعتقــاد مــا بــه امــام دوازدهــم و به مهدویــت اســت، انتظــار بــرای روز ظهور و امیــد مــا بــرای تحقــق عدالــت جهانی بــه دســت آن بزرگــوار به ما مســیر و آینده درخشــان را نویــد میدهــد و ایــن تفــاوت مــا معتقدیــن بــه امــام دوازدهم(عج) با دیگران است. روحانی افزود: عدهای آینده تاریخ را تاریک میبینند. این تفکر که فردا روز بسیار بدی است، سال دیگر سال بسیار ســختی است و روز به روز در مشکل بیشتر قرار میگیریم، نادرست است و با منطق، اعتقاداتوفرهنگماسازگارنیست. وی ادامــه داد: در دولــت همیشــه وزیران را در ذهنــم بــه دو دســته تقســیمبندی میکنم؛ البته هر دو دسته آدمهای خوب و پرتالش هستند. نوای عدهای از اول سال

ناامیدی اســت و میگویند امســال بودجه کم اســت، مجلس بودجــه را کم تصویب کــرد، نفــت ارزان شــد، مالیــات چــه شــد. تمــام صحبتهــای آنهــا ناامیدی اســت البتــه تالش کردم، گوشــم نســبت به این حرفها کم بشــنود عدهای هم امیدوارانه حرف میزننــد، بارندگی کمتر اســت، اما بایــد این کار را انجام دهیم، الگوی کشــت را تغییر دهیم، کشاورزان در برخی مناطق برنجکارینکنند،تشویقکنیمآبخیزداری چگونهانجامشود،همپیشنهادمیدهندو همامیدوارهستند. روحانــی همچنیــن بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی تصریح کرد: ایشــان مرد بســیار امیدواری

بود به وی میگفتم امید شــما خیلی زیاد اســت، 6 ســال در زنــدان بــود میگفــت، هیچ شــبی در زندان نخوابیدم مگر اینکه میگفتم صبح آزاد میشــوم. وی با تأکید بر اینکه امیدواری به آینده مســأله بســیار مهمــی اســت، یــادآور شــد: یــک توطئــه دشــمنان علیه ملــت ایران ایجــاد یأس و ناامیدی برای آینده کشــور اســت. روحانی گفــت: آقایــی کــه در امریکا اخیراً ســمتی بــه او داده شــده و خیلــی بــد دهن اســت و نســبت بــه ایران هم همیشــه بــد حرف میزند از پارســال میگفــت که جمهوری اسالمی ایران چهلمین سال انقالب خود را نخواهــد دید، حال ما به کوری چشــم او واردچهلمینسالانقالبشدیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.