بازداشت سه تاجر در امریکا به اتهام صادرات غیرقانونی به ایران

Iran Newspaper - - News -

مقامات قضایی امریکا سه تاجر را به صادرات غیرقانونی قطعات خودرو به ایران و نقض تحریمهای امریکا علیه تهران متهم و بازداشت کردند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، سه تاجر مستقر در ایالت کالیفرنیا که به فروش قطعات خــودرو به ایران و نقض تحریمهای امریکا علیه تهران متهم شــدهاند، روز شــنبه بازداشــت شــدند. صدر عماد واعظ، پوران آزاد و حســنعلی مشــیری فاطمی سه تاجری هســتند که متهم بــه انجام تعامالت تجاری و صــادرات غیرقانونی و ارائه خدمات به ایران هستند که در صورت اثبات اتهامشان ممکن است حداکثر به ۰3 سال زندان و جریمه نقدی بالغ بر یک میلیون و ۰52 هزار دالر محکوم شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.