توصیه نیوزویک به اروپایی ها درباره ایران

Iran Newspaper - - News -

نشــریه نیوزویک در گزارشــی به قلم «باربارا اســالوین» و تحت عنوان «ترامــپ را فراموش کنید؛ حاال اروپا بایــد ایران را راضی کند که برجام را ترک نکند»، نوشت: «سه کشور اروپایی از پیش میتوانند اعالم کنند کــه اگر ایــران در برجــام باقی بماند (بعــد از خروج امریکا)؛ بازگشــت تحریمهــای ثانویه ایــاالت متحده امریکا غیرقانونی اســت. همچنین اتحادیه اروپا میتواند مکانیزم مالی قابل اعتمادی برای شــرکتهای اروپایی در جهت تجارت و سرمایهگذاری در ایران فراهم کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.