مطهری: هر کسی که با یک خارجی مالقات میکند لزومًاجاسوسنیست

Iran Newspaper - - News -

علــی مطهــری بــا بیان اینکــه در رفتار بــا مــردم و مخالفان مشــکل داریم، گفت: این سختگیریها مضر به حال انقالب است. این نگاه امنیتی باید تغییر کند و متوجه باشیم که همه جاســوس و نفوذی نیســتند. هر کس که با یک خارجی مالقات میکند جاســوس نیســت.به گــزارش ایســنا، نایــب رئیــس مجلــس در دانشــگاه صنعتــی اصفهان افزود:اســالم میگوید با عقایدی که ناشــی از فکر نباشــد باید مبارزه کرد به همین دلیل بود که پیامبر(ص) وقتی وارد کعبه شــد تمام بتها را شکســت و نگفت که عقاید مردم محترم اســت؛ بنابراین در این موارد راه اروپاییها از ما جدا میشــود. مطهری با تأیید ســخن یک دانشــجو مبنی بر اینکه نظارت استصوابی باید روزی حــل شــود، گفت: اعتقاد دارم کــه این نظارت باید با قانــون انتخابات حل و فصل شــود. هماکنون برای تعییــن صالحیت کاندیداهای انتخابات باید اســتعالمهای چهارگانه کفایت کند اما گاهی تحقیقات محلی برای تعیین صالحیت کاندیداها به کار گرفته میشــود که این اشتباه است. مجلس باید در این خصوص اقدام کند که البته شورای نگهبان ممکن است آن را رد کند و تا زمانی که شورای نگهبان این موضوع را رد کند، همچنان با این مشکل روبهرو خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.