برخی‌آسیب‌های‌جوانان‌ از‌خارج‌هدایت‌می‌شود

Iran Newspaper - - News -

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان با بیان اینکــه در حــوزه جوانــان با مســائل نوپدیــد زیادی مواجه هســتیم گفــت: زمانی مشــکالت حــوزه جوانان مســائل مربوط بــه اعتیاد و برخی جرایم همچون سرقتها بود اما اکنون با مسائل و اتفاقاتی مواجهیم که از خارج کشورهدایت میشوند. بــه گــزارش ایســنا، محمدمهدی تندگویــان در مراســم رونمایی از منشــور گروه مشــاوران نخبه جــوان که صبح دیــروز در مقر مرکزی پلیس پایتخت برگزار شــد، اظهار داشــت: اکنون این سؤال مطرح است که چرا براحتی به جوانان اعتماد نمیکنیم؟ همه ما حاصل این انقالبیــم اما نمیدانم چه دلیلی دارد که در حوزه انتصابات و حوزههای اجرایی به سختی به جوانان اعتماد میکنیم. تندگویان با اشــاره به بیانات رهبر معظم انقــالب در مورد جوانان گفــت: اگــر درعرصــه انقــالب و جنــگ جوانــان حضــور نداشــتند، شکســت خــورده بودیــم. فرماندهان و ســرداران و شــهدای جنگ همــان جوانانــی بودنــد کــه هشــت ســال در مقابل تجاوز دشــمن ایستادند. جوانان جسور، اهل عملیات و خالق هستند و میتوانند تحلیلهای خوبی داشــته باشــند و ما نیز میتوانیم در کنار جوانان چند مشاور با تجربه و کارکشته قرار دهیم. وی گفــت: ما شــاهدیم کــه در برخی مــوارد عجیــب و غریب مثالً فردی بدون هیچ مشکلی فقط برای تفریح، خودکشی کرده و از آن فیلم میگیرد و در صفحههای مجازی پخش میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.