دبیر‌ستاد‌مرکزی‌اربعین:‌ویزای‌عراق‌لغو‌و‌ارزان‌نم‌یشود

Iran Newspaper - - News -

دبیر ستاد مرکزی اربعین تأکید کرد: ویزای عراق در اربعین حذف نمیشــود و هزینه آن کم نخواهد شد. شهریار حیدری درباره احتمــال لغــو روادید بین ایــران و عراق به انگیــزه اربعیــن گفــت: دولت عــراق فعالً آمادگــی لغــو روادید نــدارد. قبالً بــا دولت این کشور مذاکراتی شده و رئیس جمهوری نیز با نخســتوزیر عراق درباره لغو روادید صحبــت کردهانــد امــا بعیــد میدانم این اتفاق امســال رخ دهد چــون تاکنون عراق تمایلی نشان نداده است. او درباره کاهش هزینه ویزای عراق در اربعین که بهطور کل ۰۴ دالر نرخگذاری شــده است، اظهار کرد: این مقررات دو کشور است و امکان کاهش قیمــت وجود نــدارد. هرچنــد که صحبت شــده تــا جایــی کــه امــکان داشــته باشــد، هزینههــای اربعین کاهش یابد که تجمیع هزینههــا بــرای زائــران اربعین به نســبت زمانهایدیگرخیلیپاییناست.مدیرکل دفتــر امــور مــرزی وزارت کشــور همچنین درباره بازگشــایی مرز خســروی در اربعین گفت: سال گذشته جمهوری اسالمی ایران آمادگی صد درصد داشت تا مرز خسروی را بــاز کنــد، عــراق هــم ۵۹ درصــد موافــق بــود، امــا آن ۵ درصــد مانــع شــد. امســال قصد داریــم مذاکره درباره بازگشــایی مرز خســروی را بــا طــرف عراقی زودتر شــروع کنیــم. قصد داریم این مــرز قبل از اربعین بــاز شــود، چون وقتــی منتهی بــه آن زمان شود، طرف عراقی آمادگی نخواهد داشت. وی افــزود: مهمترین مانع بازگشــایی مرز خســروی، تأمیــن امنیــت در خــاک عراق بــود که ما حتی بــرای ارائه مشــاوره در این زمینــه اعــالم آمادگــی کردهایــم. تیپها، لشکرها و گردان های نهادی امنیتی عراق نیز اعالم آمادگــی کردهاند که میخواهیم این موضــوع در قالب توافقنامه عملیاتی شــود. حیدری در حاشــیه نخستین جلسه کمیتــه مشــارکتهای مردمــی، اســکان و تغذیه ســتاد اربعیــن درباره حل مشــکل مرز مهران با توجه به تجمیع جمعیت در اربعین هر ســال و ایجــاد اختالل در خروج زائران به ایســنا، گفت: ســال گذشــته چون خســروی بــاز نشــد، حجمــی از جمعیــت ۷ استان به مهران سرازیر شدند و مقداری مشکل پیش آمد که شاید مجموع آن به ۰۱ ســاعت نمیرسید. یک عده هم از گذشته عــادت کرده بودند بدون ویزا از مرز خارج شوند، ما ســال گذشته سختگیری کردیم و تدابیــر امنیتی و انتظامــی اتخاذ کردیم تا با وجود ازدحام جمعیت، اجازه خروج بدون ویزا و گذرنامه از مرز ندهیم. او تأکید کرد: این تدابیر ســخت گیرانه امسال هم اجــرا میشــود و اجــازه نمیدهیم کســی بــدون ویــزا و گذرنامه از مرز خارج شــود و چنانچــه ایــن اتفــاق رخ دهد، بــا برخورد شــدید دولت عراق روبهرو میشود، چون برخالف گذشــته کــه این دولــت مقداری مــدارا کــرد، امســال هیچ نرمشــی نــدارد و برخــورد خواهــد کــرد. حیــدری دربــاره گزارشهایی کــه درباره خروج غیرقانونی از مرزها منتشــر شــد، توضیح داد: تعداد محــدودی از ایــن طریق خارج شــدند که بازگردانده شــدند و ما هم با عنوان تجاوز بــه مرز بــه دســتگاههای قضایــی تحویل دادیم که برخورد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.