وجود‌۲۱‌هزار‌ساختمان‌در‌حریم‌گس ‌لهای‌پایتخت

Iran Newspaper - - News -

دبیــر کارگروه ملی مخاطــرات زلزله با بیان اینکــه ۲۱ هــزار ســاختمان در حریمهــای گسلی تهران ســاخته شــدهاند، گفت: ۵۴۲ ساختمان حســاس در تهران در حریمهای گســل قرار دارند که ۶۳ مدرسه، انبار نفت، ۶۶ بــرج، وزارت خارجــه و وزارت نفــت از جملهاینساختمانهاهستند. علی بیتالهی درباره میزان اماکن عمومی و ساختمانهای شخصی حریم گسلهای پرخطــر تهــران بــه ایلنــا گفــت: مجمــوع مساحتتعیینشدهبرایحرایمگسلهای شهر تهران تا شعاعی در اطراف شهر بیش از ۰۷ کیلومتــر مربع اســت کــه عمدهترین بخش مســاحت حریم گســلهای شــهری تهران را حریم گســل شمال تهران تشکیل میدهد که از شــمال غرب تا شــمال شــرق شــهر تهران در پای ارتفاعات گسترده شده است. بیتالهی با تأکید بر اینکه آن قسمت از حریم گســلها که داخل محدوده شهری تهران (مناطق۲۲ گانه) قرار میگیرند دارای مســاحت 6۲ کیلومتر مربع هستند، گفت: درحالیکه ســاخت و ســاز در حریم گســل، در نقاطی مانند کالیفرنیا از حدود ۰۳ ســال پیــش ممنوع بــوده اما متأســفانه ســاخت و ســاز بــه هــر شــکل و از هــر نــوع در حریم گسلهای شهر تهران تا قبل از ابالغ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری (تابستان سال 5۹۳۱) ادامه داشت. وی تأکیــد کــرد: براســاس برداشــتها و مشــاهدات میدانــی در حریــم گســلهای شــهر تهران 54۲ سایت مهم و حساس در 8۱ دســتهبندی شناسایی شــده و بر همین اساس، تعیین شــد که نزدیک به ۰۲۳ هزار مترمربع بافت فرســوده در محدوده حریم گسلهایشهرتهرانقراردارند. بیتالهــی بــا بیــان اینکــه از نظــر توزیــع جغرافیایی(مناطق ۲۲ گانه شهری تهران) ســاختمانهای واقــع بــر حریم گســلهای منطقــه یک شــهر تهــران بــا حــدود ۰۰6۷ بنــا 65 درصــد ســاختمانهای موجــود در حریم گسلها را دربرگرفته، گفت: براساس مشــاهدات میدانی که انجام شده میتوان گفــت کــه تقریبــاً نیمــی از ســاختمانهای موجود در حریم گسلهای شهر تهران و در بافتهایناکارآمد،ساختمانهایضعیف و با کیفیت نازل و فاقد سطح مقاومتی الزم در برابــر زلزلــه هســتند. وی اظهار داشــت: براساساطالعاتشرکتعمرانوبهسازی شــهری ایران، مســاحت بافت فرســوده در تهران برابر با 86۲۳ هکتار است که نسبت مســاحت بافت فرســوده به مســاحت کل شهر تهران در حدود 5 درصد است. وی بــا بیــان اینکه بهطــور قطع خصوصیت اصلــی و عمــده بافــت فرســوده از نظــر مخاطــرات لــرزهای ناپایــدار اســت، ادامــه داد: حــدود 5۱ هــزار هکتــار از حریم شــهری تهــران (نزدیک بــه ۰۲ درصد مســاحت کل شــهر تهران) دربردارنده حداقــل ۰5 درصد بلوکهــای شــهری ناپایــدار اســت. تعــداد بلوکهــای شــهری ناپایــدار نیــز حــدود 4۱ هــزار بلــوک اســت کــه در مناطــق مختلف تهران بویژه در خط شــمالی شــهر و در مرکز و جنوب شــهر پراکندهاند. دبیر کارگروه ملی زلزله بــا بیان اینکه از نظر تعــداد پالکهای ســاختمانی واقع در بافت فرســوده از حدود یــک میلیــون و صدهزار پــالک، حــدود ۰۰۲ هزار پــالک در بافت فرســوده قرار میگیرند کــه ارقــام بزرگی انــد، تأکید کــرد: بافتهای فرســوده، به دلیــل ناپایــداری، در برابر زلزله تابمقاومتنداشتهواغلب،حالتتخریب آنها، به صــورت فروریزش کامل اســت. وی تأکیــد کرد: نکتــه مهم در این تحقیــق، واقع شدن66 ساختمان مرتفع (با تعداد طبقات باالی۰۱ طبقه) در پهنه گسلهای شهر تهران بــود که از میــان آنهــا درصد باالیــی در حال ســاخت بودند. وجود چهار ســاختمانموزه و 6۳ مدرســه نیز بر اهمیــت توجه جدی به مناطق فصل مشــترک بافتهای فرســوده و حرایم گســلهای شــهر تهــران میافزاید. بیتالهی با بیان اینکه تهیه برنامه مدیریت بحران براســاس سایتهای مهم و حساس شناســایی شــده در محدوده حریم گســلها بســیار ضــرورت دارد، گفــت: محــالت گالبدره، حصارک و فرحزاد که دارای بافت ناکارآمد شهری بوده و در حریم گسل شمال تهران واقع شــدهاند، جزء آسیبپذیرترین و ریسک باالترین محدودههای بافت فرسوده تهرانهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.