واریز سود سهام عدالت پایان یافت

Iran Newspaper - - News -

واریــز ســود ســهام عدالــت عملکرد ســال مالــی 1395 برای همه ثبت نــام کنندگان در 20 گــروه مشــمول بــه پایــان رســید. بــه گــزارش ســازمان خصوصی ســازی، ســود ســهام عدالت مشــموالن آخرین گــروه که شماره شبای حساب اعالمی آنها به بانک صادرات مربوط میشد، واریز شد. بنابراین همــه مشــموالن در 20 گروه ثبــت نامی که تا بهمن ماه 1396 شــماره شــبای حســاب بانکــی خود را با موفقیت به ســامانه اعالم کردهبودند،سودسهامعدالتخودرابابت عملکرد ســال مالی 1395 دریافت کردند. مشــموالن باقی مانده باید شــماره شــبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.پس از تأیید شماره از سوی بانکهای عامل، این افراد نیز تا پایان خردادماه سود ســهام عدالــت خــود را میگیرنــد. از اوایل تیرماه نیز ســود ســال 1395 سهام عدالت برای ورثه مشــموالن متوفی واریز میشود. شرکتها موظفند براساس قانون تجارت، حداکثر هشــت ماه پس از برگزاری مجمع عمومــی اقــدام بــه توزیع ســود تقســیمی و مصــوب خــود میــان ســهامداران کننــد. همچنیــن براســاس قانــون، از ســال 1396 سازمان خصوصیسازی موظف است سود ســال مالی 1395 شرکتهای سرمایه پذیر را میــان 20 گروه مشــموالن توزیــع کند. در مرحله اول برای 34 میلیون دارنده ســهام عدالــت مبلــغ 26 هــزار و 600 تومــان و در مرحله دوم رقم 53 هزار و 200 تومان واریز شد که جمعاً هر فرد دارنده سهام عدالت 79 هزار و 800 تومان در دو مرحله دریافت کــرد. پــس از مدتهــا انتظــار ســرانجام از 19 دیماه گذشــته 9۴ میلیون نفر مشــمول دریافت سود سهام عدالت، نخستین سود این ســهام را گرفتند. به این ترتیب ســهام عدالت و موضوع پرداخت سود این سهام، با آغاز واریز ســود به حساب مشموالن وارد مرحلــه جدیــدی شــد.همچنین بــه گفته مســئوالن ســازمان خصوصیســازی، ارائه الیحــه آزادســازی ســهام عدالــت پــس از پرداخت ســود سهامداران در حال پیگیری اســت. دولت این الیحــه را به مجلس ارائه کرده است. در مرحله نخست 16 گروه برای دریافت ســود ســهام عدالت در نظر گرفته شــدند که شــامل مددجویان کمیته امداد امــام، مشــموالن تحــت پوشــش ســازمان بهزیستی،زنانسرپرستخانوار،ایثارگران، خدام مساجد، خبرنگاران، بیماران خاص و...بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.