ایران آماده <سوآپ> گاز ترکمنستان بهپاکستاناست

Iran Newspaper - - News -

معــاون وزیر نفت با بعید دانســتن ســاخت خــط لوله انتفال گاز تاپی (از ترکمنســتان به هند)، گفت: به ترکمنســتان اعالم کردهایم که آماده ســوآپ (معاوضه) گاز این کشور به پاکستان هستیم که نیازی به سرمایهگذاری زیادی ندارد. حمیدرضا عراقی در گفتوگو با ایرنا به طرح ساخت خط لوله انتقال گاز تاپی (مسیر ترکمنستان- افغانستان- پاکستانهند) اشاره کرد و افزود: بعید میدانم که خط تاپی، عملیاتی شود. وی درباره سوآپ گاز ترکمنستان به پاکستان، بیان داشت: با توجه به قرار گرفتن ایران در مرکز منطقه، میتوانیم در هر خط لوله انتقال گازی که از اطراف کشور درحال عبور است، شریک شــویم. معاون وزیر نفت خاطرنشــان کرد: بر فرض اینکه خط لوله تاپی تا 10 ســال آینده ســاخته شــود، معلوم نیســت که منابع مالی ســاخت آن از چه محلی تأمین خواهد شد و امنیت آن چگونه تأمین میشود. وی با بیان اینکه ایران، بهترین مسیر انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان است، اضافه کرد: ما قادر هستیم که بسرعت و با کمترین هزینه اضافی، گاز ترکمنستان را گرفته و به پاکستان تحویل دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.