رفع ابهام از سیاست ارزی دولت

«ایران» از نحوه تخصیص دالر 4200 تومانی گزارش میدهد جهانگیری: ارز صدور روادید در سفارتخانههای خارجی تأمین میشود/ ارز دانشجویی طبق ضوابط پرداخت میشود

Iran Newspaper - - News -

گروه اقتصادی / از شبانگاه 20 فروردین مــاه کــه از سیاســت یکسانســازی نــرخ ارز رونمایــی شــد تاکنــون 11 بخشــنامه و اطالعیه بــرای رفــع ابهامات و پاســخ به پرســشهای موجــود صادر شــده اســت. درایــن بخشــنامهها تکلیــف بخشهــا و متقاضیان اصلــی ارز که با چه شــرایطی از دالر 4200 تومانــی بهرهمنــد خواهنــد شــد، روشن شد، اما همچنان بخشهای بســیاری در ابهــام باقــی مانــده اســت. بخشهایی که به گفته مسئوالن بتدریج به آنهــا پرداخته میشــود و رونــد اجرای سیاست جدید ارزی تکمیل خواهد شد.

گرچــه دراطالعیههــای صــادره از ســوی بانــک مرکــزی شــرایط پرداخت و اختصــاص ارز تک نرخی بــه متقاضیان عمــده نظیــر واردکننــدگان اعــالم شــده است، ولی درخصوص متقاضیان خردتر ماننــد مســافران خارجــی و دانشــجویان سؤاالت زیادی وجود دارد که هنوز پاسخی برای آنها وجود ندارد.

دراطالعیــه شــماره 5 بانــک مرکــزی ضوابــط تخصیص ارز دانشــجویی اعالم شده است. براساس این اطالعیه حداکثر مبلــغ قابــل تأمیــن ارز دانشــجویی قابل پرداخــت یا حواله حداکثر ســاالنه 15000 دالر یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا بابت شــهریه دانشــگاه و حداکثر ماهانــه 1000 دالر یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا بــرای دانشــجو و حداکثر ماهانــه 500 دالر برای هر عضو خانواده وی اســت کــه البته این موارد باید به تأیید وزارتخانههای علوم یا بهداشتبرسد.

ایــن درحالــی اســت که مبلــغ تعیین شده دراین اطالعیه هماکنون تنها شامل دانشجویان مقاطع دکترا و فوق لیسانس میشــود و دانشجویان مقاطع پایین تر را در برنمیگیرد. پیش از تک نرخی شــدن ارز والدیــن این دانشــجویان ارز مورد نیاز فرزنــدان خــود را از طریــق حواله صرافی ارسال میکردند، اما اکنون که حواله ارزی در صرافیها ممنوع شده است و بانکها نیز امکان حواله ارز به بسیاری از کشورها را ندارند،اینبخشازمتقاضیانبالتکلیف ماندهاند.

عــالوه برایــن دربخــش مســافران خارجــی نیز بخشــنامهای که صادر شــده ارز مسافرتی تنها برای یکبار سفر در سال اســت و هنــوز تکلیف کســانی که ســاالنه بیش از یکبار سفر خارجی میروند روشن نیســت. این درحالی اســت کــه خرید ارز از بــازار داللــی نیز غیرقانونی اعالم شــده و مشــمول قاچاق اســت. البته براســاس گفتههایرئیسکلبانکمرکزیدرآینده این ابهامات کمتر خواهد شد. ■ ارز صــدور روادیــد در ســفارتخانههای خارجیتأمینمیشود

بــا ایــن حــال روزگذشــته در جلســه ســتاد اقتصــادی ســاماندهی امــور ارزی بخــش دیگــری از ابهامــات ارزی رفــع شــد. درهمیــن زمینــه معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت: دولــت ایــران متعهــد اســت معــادل ریالــی پرداخت شده توسط مردم به ســفارتخانهها برای دریافــت روادید، ارز به قیمت مصوب در اختیار آنها قرار دهد.

بهگزارش پایگاه اطالعرسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح یکشنبه در جلسه ســتاد اقتصادی ســاماندهی امــور ارزی تأکیــد کــرد: نباید هیچ یک از مراجعان به ســفارتخانههای خارجــی در کشــور بــرای دریافــت ویــزا با مشکل تأمین ارز مواجه باشند. وی افزود: وزارت امور خارجه موظف شده است تا با همکاری بانک مرکزی و سفارتخانههای خارجــی موانــع موجــود در ایــن زمینــه را بســرعت برطــرف کنــد. معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت: سیاســتهای جدیــد ارزی در مقطــع کنونــی، بــا هدف تخصیص منابــع ارزی به نیازهای اصلی کشور تنظیم شده اســت و این به معنای فرامــوش شــدن انتظــارات و نیازهــای واقعی و ضروری ارزی جامعه نیست. ■ ارز دانشجویی طبق ضوابط پرداخت میشود

جهانگیــری همچنیــن بــر ضــرورت تأمیــن نیــاز ارزی دانشــجویان خــارج از کشــور تأکیــد کــرد و یــادآور شــد: بانــک مرکــزی با همــکاری وزارتخانههــای امور خارجــه، علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی به همــه دانشــجویانی که بــرای تحصیالت تکمیلی با هزینه شــخصی به کشــورهای دیگر رفتهاند، طبق ضوابط تدوین شــده ارز پرداخــت خواهــد کــرد تا زندگــی این دســته از شــهروندان ایرانی مختل نشود. معــاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: البته دانشــگاه محل تحصیل این دســته از دانشــجویان باید ظرف مــدت حداکثر 6 ماه از نظر اعتبار علمی به تأیید وزارت علومبرسد. ■ مشــکالت موجود بــه مرور زمــان حل میشود

وی ســوداگری و خریــد و فــروش ارز با هدف کســب ســود را قابل قبول ندانست و گفت: بــا راهاندازی ســامانه «نیما» گام مهمــی در تأمیــن ارز مــورد نیــاز واردات و بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخه اقتصاد کشور برداشته شده است و برخی مشکالت موجود نیز به مرور زمان و بــا اجرایــی شــدن دقیــق سیاســتهای جدید ارزی حل خواهد شــد. معاون اول رئیس جمهوری از بانک مرکزی خواست تا ضمن بررســی روزانه آخرین اقدامات انجام شده در زمینه تأمین نیازهای ارزی کشــور، خریــد ارز حاصــل از صــادرات و تأمین ارز مورد نیاز واردات کاالی اساسی، گزارشــی از نحــوه اجــرای سیاســتهای جدیــد ارزی بــا هــدف آگاهــی مســتمر و لحظــهای از وضعیــت رونــد اجــرای این سیاستها و رفع نگرانیهای مردم بویژه افرادی که نیازهای ضروری و واقعی به ارز دارند، به ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی ارائه کند. ■ روند واردات کاالهای اساســی سرعت میگیرد

ولیاهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در گزارشــی از میزان و تعداد گشایش اعتبار در ســامانه «نیما»، روند پیشــرفت امــور را مثبــت توصیــف کرد و با تشــریح برخــی موانع اطمینــان داد، روند واردات کاالهای اساسی به کشور در چند روز آینده ســرعت بیشــتری خواهد گرفت. به گفته وی از 22 فروردیــن کــه دالر ۴200 تومانی تــک نرخــی شــد، 3.3 میلیــارد دالر ارز تخصیصدادهایم.

سیف با بیان اینکه بازار ارز ما وابستگی جــدی بــه وجــه نقــد ارز خارجــی دارد، افزود: بــه علت نبود کارتهــای اعتباری بینالمللــی و حجم مســافران بــه خارج از کشــور کــه نیــاز بــه اســکناس ارز دارند، اگر در تأمین آن مشــکلی بــه وجود بیاید بالفاصله اثر شــدید میگذارد. وی اضافه کرد: این التهابات موجب شد تقاضا برای خرید ارز و تبدیل دارایی به وجود بیاید.

ســیف در پاســخ بــه ایــن پرســش که تاکنون چــه میــزان ارز در اختیــار فعاالن اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت؟ گفــت: تخصیــص ارز در زمــان گشــایش اعتبار و ثبت سفارش و تأمین ارز از جمله مراحل است، تخصیص ارز از 22 فروردین تاکنون حدود سه میلیارد و سیصد میلیون دالر و تأمیــن ارز بیــش از 2 میلیــارد دالر بوده و وقفــهای در تجارت خارجی کشــور ایجاد نشده است و کار به آسانی و بیوقفه ادامه یافتهاست.

رئیس کل بانــک مرکزی گفت: اعالم کردیــم هر قیمــت و معاملهای خــارج از 4 هــزار و 200 تومــان بــرای دالر، قاچــاق اســت و بنگاههــای اقتصــادی حســاب و کتــاب دارند و هیچ ممیــز مالیاتی هم ارز بیشتر از4 هزار 200و تومان را نمیپذیرد. وی ادامــه داد: تعییــن تکلیــف نیازهــای ارزی دانشــجویان، مســافران و بیماران از دغدغههــای ما بود که تا حدودی تعیین تکلیــف شــدند و هــر قــدر جلوتــر برویم طرح تکمیلتر میشود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مشــکالت مهم حل شده و مشکالت جزئی باقی مانده است، گفت: مسافرت مسافران به خارج از کشور در کشــورمان بیش از حد معمول است و باید متعادل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.