برزیل2.1میلیارد یورو در ایران سرمایهگذاری میکند

Iran Newspaper - - News -

ســفیر برزیــل در تهران گفت: برزیــل 1.2 میلیارد یــورو برای اجــرای طرحهای ســرمایهگذاری در ایــران اختصاص داده اســت. به گزارش ایرنــا «رودریگو دی آزردوســانتوس» در دیــدار بــا اعضای اتــاق بازرگانی آبــادان اظهار کــرد: برای ارتقای مناسبات تجاری نیازمند ایجاد و تفاهم بانکی و ارزی دوجانبه هستیم. وی گفت: هماکنون روابط تجاری دو کشــور از ســوی دو بانک برزیلی با شــبکه بانکی ایران در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.