سنددارکردنزمینهایکشاورزان در دستور کار دولت است

Iran Newspaper - - News -

رئیس ســازمان امور اراضــی با بیان اینکه ســنددار کردن زمینهای کشــاورزان در دســتور کار دولت اســت گفت: یکــی از موضوعاتی که باید پیگیری شود، سنددار کردن زمینهای کشاورزان در کشور است. علیرضــا اورنگی افــزود: یکی از موضوعات مهمی که در دســتور کار دولــت و وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار گرفته، قانون رفــع تداخالت در زمینهای ملی اســت که این قانون مســیر را برای ســنددار کردن زمینهای کشاورزان باز میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.