برای آرامش بازار و ثبات قیمتها باید فکری کنیم

رئیس اتاق اصناف ایران :

Iran Newspaper - - News -

برخــی فروشــندگان در بــازار اقــدام بــه نفروختــن یــا گرانفروشــی کاالی خــود بهدلیــل نوســان اخیــر بــازار ارز کردهانــد کــه به گفته رئیــس اتاق اصنــاف، تخلف اســت و بــا متخلفــان برخــورد میشــود امــا بــرای آرامش بــازار، تولیدکننــدگان و واردکننــدگان هــم بایــد تدبیــری درنظــر گرفــت کــه در جلســهای کــه بــزودی بــا وزیــر صنعت برگزار میشــود، بــرای این مشکالت راهحل قانونی پیدا میکنیم. به گزارش ایسنا، چندی است برخی عرضه کنندگان کاالهای مختلف در بازار به بهانه افزایش نرخ ارز و مشــخص نبودن وضع بــازار که البته از نظر آنها این گونه به نظر میرســد، کاالهــای خــود را نگه داشــته و عرضــه نمیکننــد. ایــن در حالــی اســت کــه معــاون اول رئیس جمهــوری در این زمینه اعالم کرده که «کسی نباید به بهانه نوســان نــرخ ارز از فروش کاال خــودداری کند یا افزایش قیمت غیرمنطقی داشــته باشــد، چــرا کــه بر اســاس سیاســتگذاری جدیــد دولــت دالر ۴200 تومانــی بــرای واردات از ابتــدای ســال تأمین شــده و به کاالهــای اساســی نیــز مابهالتفــاوت 00۴ تومانــی داده میشــود.» علــی فاضلی - رئیــس اتاق اصناف ایران - در این باره به ایسنا گفت: عرضه نکردن کاال، غیرقانونی بوده و نوعی احتکار محسوب میشود. اما با توجه به شرایط به وجود آمده باید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان محصوالت و کاالهای مختلف هم فکری کرد، چراکه درســت اســت کاالی وارداتی آنهــا از قبل تأمین شــده و با نــرخ ارز مبادلهای حدود 3700 تومــان بــوده اســت، امــا باالخــره آنهــا میخواهند مجدداً نســبت به تولید یــا واردات کاالهــای خود اقــدام کنند و در این صــورت باید با دالر ۴200 تومانی این کار را انجــام دهنــد کــه این خــود افزایش قیمتی برای آنها خواهد داشت؛ بنابراین اگــر میخواهیــم بــازار آرامــش داشــته باشــد و افزایــش قیمتــی هــم رخ ندهــد بایــد بــرای آنهــا هــم تدبیری اندیشــیده شــود. وی افــزود: قطعــاً راه جبــران ایــن خســارتها و افزایش قیمت کاالها برای عرضهکننــدگان و فروشــندگان کاالهــای مختلــف، نفروختن یا احتــکار یا افزایش غیرقانونی قیمت نیســت بلکــه آنها هم باید از طرق قانونی این کار را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.