توسعه بخش خصوصی بدون تجاری سازی ممکن نیست

Iran Newspaper - - News -

وزیــر راه و شهرســازی، بنــگاهداری و کار اقتصــادی بــدون توجه به ســرمایههای اجتماعی را مخاطرهآمیز دانســت و گفت: بدون ســرمایه اجتماعی، سرمایه مادی «سرمایه راهزنهــا ســت». عبــاس آخونــدی که در نشســت هم اندیشــی تشــکلهای حرفهای ســخن میگفت تجاری سازی، آزادســازی، رقابت و حاکمیت قانون را اصول خصوصیســازی نام برد و گفت: مشارکت فقط با رعایت این اصول اتفــاق میافتد. آخوندی با بیان اینکه نگرانی همــراه با امید برای ایران وجود دارد، گفت: باید نگران ایران باشیم که این نگرانی همراه با امید و ارادت است. وزیــر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه هــر بنگاهــی در ایران عالوه بــر اینکه یک ســرمایه شخصی تلقی میشــود در عین حال ســرمایه ملی نیزهست، گفت: اساساً بنگاهی که بخشی از سرمایه ملی نباشد وجود ندارد. بنگاهها بزرگترین ثروت تجاری و مادی هستند که متأسفانه در کشورمان به بنگاهداری به شکل بنیادیــن کمتر توجه میشــود. اساســاً اقتصاد بــدون ســرمایه اجتماعی قابل شــکلگیری نیست و الیه پیشــین اقتصاد، ســرمایه اجتماعی و نظام حقوقی اســت و بدون نظام حقوقی درســت و حاکمیت قانون به مفهوم عموم آنکه حــق هیــچ کس نباید فــدای حق دیگری شــود، غیرممکن اســت کــه بتوانیم ســرمایه مادی ایجاد کنیم. در غیر این صورت این ســرمایه، سرمایه راهزنها است؛ سرمایهای که بدون سرمایه اجتماعی ایجاد نخواهد شد. آخونــدی بــا بیــان اینکه در ایران آخر کار آنچه که ارزشــمند اســت کاال اســت، گفت: عالوه بر این نگرانیها در ایران باید نگران حوزه منابع زیســتی باشــیم چــرا که در برابــر آن تمرکز جمعیتی در نقاط محدود، تنــزل کیفیت زندگی و تنــزل امــکان جابهجایی و حمل و نقــل نگرانکننده هســتند. آخوندی گفت: بدون تجاریسازی امکان توسعه بخش خصوصی وجود ندارد و در ایران هم در هیچ حوزهای اجرای مفهوم تجاریسازی در دستور کار نیست و همه سعی دارند به نحوی هزینه را سربار بودجه کنند این در حالی است که بودجه همان درآمد عمومی اســت. نتیجه بیتوجهی به تجاریســازی تنزل نرخ بهرهوری، گران تمام شدن پروژهها و باز کردن بودجه است که همه به این موارد اعتراض داریم. در ایران آزادســازی قیمت و تجاریســازی رخ نداده است همه چیز در ایــران قیمتگذاری میشــود و نهادهــای کنترلی مانند تعزیــرات قیمتها را کنترل میکند این در حالی اســت که همه از توســعه بخش خصوصی حرف میزنیم. نتیجه بیتوجهی به تجاریســازی و اقتصاد سیاسی این است که به ظاهر در صنعت هوایی و ریلی خصوصیســازی کردهایم اما بنگاههای بزرگ به نهادهای عمومی واگذار شــدهاند و دربــاره هر چیزی که بخواهیم صحبت کنیم ذینفع دولتی آن، آن سوی میز نشسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.