ضرورت تسهیل همکاریها برای ارتقای مناسبات اقتصادی تهران-آنکارا

Iran Newspaper - - News -

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری گفت: تهــران اســتفاده از تمامی ظرفیتهای توســعه روابط دو کشور ایران و ترکیه در همه ابعاد اقتصادی را به نفع دو ملت و ملتهای منطقه میداند. بهگزارش پایــگاه اطالعرســانی دولت، محمــود واعظــی رئیــس دفتــر رئیــس جمهوری در دیدار نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه با اشاره به اشتراک نظر دو کشــور بر ضرورت توسعه روابط تجاری و اقتصــادی، گفت: جمهوری اســالمی ایــران اســتفاده از تمامــی ظرفیتهای توســعه روابط دو کشــور در همــه ابعاد اقتصادی را به نفع دو ملت و ملتهای منطقهمیداند. رئیس دفتــر رئیس جمهــوری، تقویت روابط بانکی در مسیر توسعه مناسبات اقتصــادی دو کشــور را مــورد تأکید قرار داد و تصریــح کــرد: بــا فعالتــر شــدن کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و توســعه هــر چــه بیشــتر مناســبات بانکــی میتــوان در رونــد افزایش حجم و سطح روابط اقتصادی دو کشور شتاب ایجاد کرد. نیهات زیبکچی وزیــر اقتصاد ترکیه نیز در ایــن دیدار با تأکید بر اینکه کشــورش هیــچ مانــع و محدودیتــی در تحکیــم مناســبات اقتصــادی و تجاری بــا ایران ندارد، گفت: مصمم هستیم با توسعه مناسبات بانکی ســطح روابط خود را با جمهوری اســالمی ایــران بیش از پیش توسعه دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.