اصالحیه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان

Iran Newspaper - - News -

رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی گفت که بر اساس مذاکراتش با غالمرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجــه ۷۹ قــرار اســت اصالحیهای از ســوی مجلس بــرای میزان افزایــش حقوق کارکنان دولت در ســال ۷۹ ارائه شــود. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت با مصوبه مجلس در بودجه متفاوت است، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد به این روش عمل کند ما در بخش الف تبصره ۲۱ اصالحیهای را ارائه خواهیم کرد. نگاه ما بر اساس روش پلکانی نزولی این بوده که حقوقهای پایین در سال ۷۹ افزایش ۰۲ درصدی داشــته باشند و برهمین اساس مذاکرهای بــا آقــای تاجگــردون رئیس کمیســیون تلفیق بودجــه ۷۹ و رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه داشــتم. وی افــزود: نظر ما این اســت کــه اصالحیــهای در این زمینه ارائه کنیم تا دولت بر اســاس همان چیزی که منظور نظر قانونگذار بوده عمل کند و شــاه بیت آن هم این است که پایینترین حقوقهای دولتی با نرخ ۰۲ درصد افزایش یابــد و ایــن افزایش حقوق به صورت پلکانی و بتدریج کاهش پیدا میکند تا بهمقامات برســد که میــزان افزایش حقوق آنها صفر در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.