انتشار گزارش نهایی حادثه سانچی تا چندروز آینده

Iran Newspaper - - News -

معاون امور دریایی ســازمان بنــادر و دریانوردی اعالم کــرد که گزارش نهایی ســانحه سانچی به گامهای پایانی خود رسیده و احتماالً ظرف روزهای آینده منتشــر خواهد شد. هادی حقشــناس در گفتوگو با ایسنا تصریح کرد: پس از ســانحه سانچی کمیسیون بررســی این حادثه کار خود را بهطور جدی آغاز کــرد و پــس از پیدا شــدن جعبه ســیاه، برنامهریزیهــا برای رمزگشــایی آن و نهایــی شــدن گــزارش ایــن حادثه آغاز شــد. بهگفتــه وی، برای نهایــی کردن گــزارش این حادثه باید در کنار ایران نمایندگانی از چین، پاناما و هنگ کنگ نیز حاضر میشــدند تا در حضور آنها رســماً پلمب جعبههای سیاه باز شود. حق شــناس دربــاره زمان تقریبی انتشــار گــزارش نهایی حادثه ســانچی نیز گفت: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته کار ارائه اطالعات نهایی و انتشــار این گزارش به مراحل پایانی خود رسیده و اگر اشکال خاصی به وجود نیاید، ایــن گــزارش در طــول هفته جاری یــا در نهایــت هفته آینده نهایی و منتشــر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.