رقابت خودروییها برای افزایش قیمت

«ایران »تصمیمات شرکتهای خودرو سازی و تأثیر آن بر بازار را بررسی میکند

Iran Newspaper - - News -

گروه اقتصادی / خودروییها در حال رکورد زدن قیمــت هســتند. در حالــی کــه انتظار میرفــت قیمــت خودروهــای داخلــی بــا تغییرات جزئی همراه باشد اما شرکتهای خودروســازی تصمیــم گرفتنــد پــا بــه پای خودروهای وارداتی محصوالت خود را گران کننــد.از طرفــی کاهش عرضــه خودروهای داخلــی در بــازار هــم عاملــی شــده اســت تــا حاشــیه بــازار خودروهــای داخلــی روند صعودی به خود بگیرد.خودرو اســتپ وی کــه متقاضی زیادی دارد جــزو خودروهایی اســت که حاشــیه قیمت کارخانه و بازار آن روز به روز در حال افزایش اســت.به گونهای کــه برخیها قیمــت ایــن خــودرو را حدود ۲۷میلیونتومانبهمشتریاعالممیکنند. طــی هفتههای اخیــر مصوبههــای قیمتی جدیدی روی ســایت خودروســازان منتشر میشــود.یکی از جدیدتریــن مصوبههــا مربــوط بــه محصــوالت ســایپا اســت.این امر،مجموعــه خودروهایــی را که مشــمول قیمتگــذاری از ســوی شــورای رقابــت نیســتند افزایش داده اســت.در بخشــنامه جدیــد قیمــت خودروهــای نارنجــی پوش جاده مخصوص بیــن 4 تا ۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

این در شــرایطی اســت که خودروهای گران شــده ارتقــای کیفی نداشــتند و هنوز خریــداران خــودرو از کیفیــت خودروهــای عرضه شده ناراضی هستند. به هر ترتیب افزایشقیمتخودرو،هرسالهاردیبهشت ماه اتفاق میافتد و خودروهایی که مصوبه شــورای رقابــت را نیــاز دارد معمــوالً در خــرداد مــاه گرانی را تجربــه میکنند. ولی افزایــش قیمتــی که بــرای خودروهــا رقم خــورده اســت با هیچ ســالی قابــل قیاس نیست چرا که افزایش صورت گرفته شیب بســیار تندی دارد.این در شــرایطی اســت که مــردم توان خریــد خودروهای خارجی بــه جهــت افزایــش بیــش از ۰۷ میلیــون تومان را از دســت دادند و برای آنها تعداد محــدودی خــودرو داخلــی و چینــی باقی مانده است. چینیها هم با ارائه تسهیالت سعی کردند خأل پیش آمده را جبران کنند. آنها با افزایش قیمت و روبهرویی با کاهش مشتری، تسهیالت باالیی را درنظر گرفتند و خیلی از متقاضیان بدون سود میتوانند خودروهای چینی را خریداری کنند.

در مقطع فعلی؛ مــردم توقع افزایش قیمــت خودروها با شــیبی که اکنــون دارد نداشتند.هر ساله بین ۲ تا 3 میلیون تومان قیمتها افزایش پیدا میکرد. ولی امسال شرکتهای خودروسازی جهش قیمت را در دستور کار خود قراردادند. با این تفاسیر برای کنترل قیمت چند نکتــه وجود دارد. شرکتهای خودروســازی افزایش قیمت ارز را دلیــل گرانی خودروهای وطنی اعالم کردنــد و اینکــه دولــت بــه آنهــا ارز نــداده اســت. از طرفــی محدود بودن تســهیالت بانکــی هــم عامــل دیگــری بــرای رشــد قیمتهاســت. حــال در جهــت حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان تنهــا کاری که میتــوان بــرای کاهــش قیمــت خــودرو و جلوگیــری از تقویــت حاشــیه بــازار اتخاذ کــرد، تخصیص ارز بــه خودروهــای تولید داخل اســت. البتــه قبل از ســایپا چینیها محصوالتخودراگرانکردندوقطعاًبعد از نارنجی پوشــان جــاده مخصوص نوبت بــه ایــران خودروییهــا میرســد. هر چند در مــورد خودروهــای ارزانتــر از فروردین ماه درخواســت افزایش قیمت به شورای رقابت ارسال شده است.حال باید دید که در آینده با رشــد قیمتها بازار خودرو چه واکنشی از خود نشان میدهد.

هفته گذشته سایپاییها که محصوالت خــود را بین ۰۰5 تا 5 میلیون تومان گران کرده بودند به تمــام نمایندگیهای خود اطالعیــه دادنــد که «قیمت فــروش کلیه محصوالت شرکت ســایپا تا اطالع ثانوی مطابــق روال فروردیــن ۷۹3۱ خواهــد بود».اما این اطالعیه عمر زیادی نداشت چــرا کــه از ۸ اردیبهشــت مــاه قیمتهــا تغییر کرد.

براساس بخشنامه جدید شرکت سایپا، قیمت کلیه محصوالت گروه ســایپا تغییر یافتــه و متقاضیانی که این محصــوالت را پیش خرید کرده بودند، باید خودروها را با قیمتهای جدید شده تسویه کنند. جدول قیمتهــای جدیــد محصــوالت پــارس خودرو نشــان میدهــد تفــاوت چندانی با بخشــنامه قیمتی ۲ اردیبهشــت ماه سایپا نــدارد و در آن پــارس تنــدر بــا گیربکــس جدیــد با رشــد ۱۲5 هزار تومانــی با قیمت 43 میلیون و 64 هزار تومان، پارس تندر با گیربکس جدید به همراه مولتی با افزایش ۱۰۷ هــزار تومانــی بــا قیمــت 44 میلیون و ۰6۱هزارتومان،ساندرواتوماتیکباافزایش 4میلیــون و 654 هزار تومــان با قیمت 54 میلیون و 644 هزار تومان، ساندرو دندهای بــا گیربکس جدیــد با افزایــش 4 میلیون و 65۱ هزار تومان با قیمت ۸4میلیون و 65۹ هــزار تومــان، ســاندرو اســتپ وی دندهای بــا افزایــش 4میلیــون و ۸۷5 هــزار تومان بــا قیمت 35میلیــون و ۷۷۸ هــزار تومان و ســاندرو اســتپ وی اتوماتیک بــا افزایش 5 میلیــون و ۰۱۲ هــزار تومــان بــا قیمــت ۱6 میلیــون تومــان بــه فــروش میرســد. همچنیــن ســراتو اتوماتیک آپشــنال ۰۰۰۲ سیســی بــا افزایــش ۹ میلیــون تومانــی با قیمت 3۱۱میلیون تومــان و آریو اتومات با افزایش حــدود 5میلیون تومانی با قیمت 36میلیون تومان از ســوی کارخانه در بازار عرضهمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.