سه بانک ایرانی در آلمان شعبه میزنند

Iran Newspaper - - News -

سفیر جمهوری اسالمی ایران در آلمان اعالم کرد: بانکهای ایرانی خاورمیانه، ســامان و سینا قصد دارند برای تسهیل مراودات تجاری ایران با شــرکای خارجی بویژه اروپا در آلمان شــعبه تأســیس کنند. «علی ماجدی» که برای شرکت در ششمین همایش تجاری ایران و اروپا به تهران سفر کرده است، در گفتوگو با ایرنا افزود: طبق برنامه، بانک خاورمیانه در شــهر مونیخ و بانک سامان در شهر فرانکفورت شعبه میزند اما بانک سینا هنوز شهر مورد نظر خود را تعیین نکرده اســت. وی یادآور شــد، پیش از بانکهای خصوصی و پس از اجرای برجام، بانک ملی ایران در هامبورگ و بانک سپه شعبه فرانکفورت در حوزه تجارت خارجی و عملیات ارزی ایران فعال شدهاند و بانک «تجارتی ایران و اروپا» نیز در این عرصه فعالیت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.