آخرینمهلتارسالصورتمعامالتفصلی

Iran Newspaper - - News -

معاون مالیاتهای مستقیم ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: 5۱اردیبهشت ماه آخرین مهلت ارســال صورت معامالت فصلی ســال 6۹3۱ است و بعد از آنتاریخ،مشمولجریمهمیشود.نادرجنتیافزود:مؤدیانمشمولماده۹6۱ قانونمالیاتهایمستقیممکلفنداطالعاتمعامالتفصلیخودراتایکماهو نیمپسازپایانهرفصلازطریقسامانهعملیاتالکترونیکیسازمانبهنشانی www.tax.gov.ir برای ســامانه معامالت ارســال یا به صورت لوح فشــرده در قالب اطالعات درخواستی، به اداره امور مالیاتی ارائه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.