صادرات داروی تاالسمی محدود شد

Iran Newspaper - - News -

در پــی بــروز کمبــود در داروی بیمــاران تاالســمی طــی چنــد هفتــه گذشــته، مدیــرکل نظــارت بــر دارو و مــواد مخدر ســازمان غذا و دارو گفــت: از تولیدکننده خواســتهایم تــا صــادرات داروی تولیــد داخــل را متوقــف کرده و در اختیــار بازار داخــل قرار دهد تا ایــن کمبود مقطعی برطرف شود. دکتر اکبــر برندگی درباره کمبــود داروی دیســفرال خارجــی کــه بــرای بیمــاران تاالسمی تجویز میشود، گفت: اوالً باید توجــه کرد که تولیــد داروی تزریقی برند اصلی این بیماران در دنیا محدود شده و فقط برای چند کشور تولید میشود. وی بــا بیــان اینکــه در عیــن حــال چنــد روز پیــش داروی خارجــی ایــن بیماران ترخیص شده است، افزود: کمبودی که در ایــن حــوزه داشــتیم در زمینــه داروی دیســفرال برند اصلی اســت و در زمینه داروی تولیــد داخــل آن در حــال حاضر کمبودی وجود ندارد. برندگــی ادامــه داد: بر همین اســاس از تولیدکننــده داخلــی داروی تاالســمی خواســتهایم تــا صــادرات داروی تولیــد داخــل را متوقــف کرده و در اختیــار بازار داخــل قرار دهــد تا کمبــود مقطعی که چنــدی پیش ایجاد شــده بــود، برطرف شود. مدیــرکل نظارت بــر دارو و مــواد مخدر ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه در آینده پزشکان باید تجویز داروی تزریقی را محــدود کــرده و بتدریــج محصــول خوراکــی را تجویــز کنند، اظهار کــرد: در دنیا ایــن محصول تزریقــی برند اصلی بــه صــورت محــدود تولیــد میشــود. از طرفی بــرای بیمار هم مصرف خوراکی بهتر است. برندگی تأکید کرد که با اقدامات سازمان غــذا و دارو طی چند روز گذشــته، کمبود داروی بیماران تاالسمی حل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.