آرامگاه تهران قبر نجومی ندارد

Iran Newspaper - - News -

مدیرعامل سازمان بهشتزهرا(س) در واکنش به قیمتهای نجومی قبر گفت: اگر شما بتوانید قبری با قیمت نجومی به من معرفی کنید، چهــار برابر قیمــت آن را بهعنــوان کادو تقدیم میکنم. ســعید خال، درباره وجود داللی در خرید و فروش قبر به ایلنا، گفت: حداکثر قیمت قبر در سیســتم اداری ســازمان بهشــت زهرا ۵1 میلیون تومان بیشــتر نیســت و قبرطبقهای، بــاالی ۵1 میلیون تومان تاکنون فروخته نشــده اســت. وی در واکنــش به قیمتهــای نجومی قبر در برخی ســایتها گفــت: اگر شــما بتوانید قبــری با قیمت نجومی به مــن معرفی کنید، چهار برابر قیمت آن را بهعنوان کادو به شما میدهم. تأکید میکنم، اگر قبری را خارج از سیســتم اداری من توانســتید پیدا کنید که جابهجا شده، خودم تعهد کتبی میدهم چهار برابر آن را به شما تقدیم کنم. از ســال 13۴9 که آرامســتان بهشــت زهرا(س) تأســیس شــد تــا امروز سیســتم اعطای قبر رایگان وجود داشته اســت و در سال ‪22 ۶9،‬ هزار و 300 قبر رایگان به شهروندان اهدا کردهایم. خالبابیاناینکهدراینزمینههیچمشکلیوجودنداردوهرشهروندی که به این سازمان مراجعه کرده و درخواست قبر رایگان بدهد به او قبر تعلق میگیرد، گفت: سازمان به هر شهروندی که قبر رایگان بخواهد بدون اینکه سؤالی بپرسد، قبر را میدهد، اما باید مبلغ 200 هزار تومان برای خدمات پرداخت کند. تا به حال دیده نشده است، کسی به علت عدم تمکین مالی در بهشت زهرا دفن نشود. وی در رابطه با دفن اتباع خارجــی و اقلیتهــای مذهبی افــزود: اتباع خارجی فقــط در صورتی که مسلمان باشند، در بهشت زهرا دفن میشوند چراکه بهشت زهرا آرامســتان مســلمین و بخصوص شیعیان اســت. او با اشاره به کمبود قبر در آرامستان بهشت زهرا افزود: با تدابیر جدید مدیریت شهری تا پنجسال آینده مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.