ارز مسافرتی از طریق دفاتر مسافرتی تأمین میشود

رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری:

Iran Newspaper - - News -

معــاون رئیس جمهــوری بهموضوع ارز اشاره کرد و گفت: درباره موضوع ارز باید بگویم که مدل جدیدی بسته شده است که البته دولت نیز قبول دارد که این مدل که در شرایط خاص بسته شده نواقصی دارد و در همین خصوص با معاون اول رئیسجمهوری صحبت شده است.

علیاصغــر مونســان گفــت: «گردشگری، از بزرگترین صنعتهای جهــان امــروز بهشــمار مــیرود و همــه کشــورها برای رشــد بیشــتر و اشتغال به این صنعت روی آوردهاند و روزبهروز در حال گســترش هســتند و خصوصاً برای کشــورهای در حال رشــد مانند کشــور ما صنعت گردشــگری اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.»

مونســان گفت: «خوشــبختانه ایران بــرای گردشــگران کشــوری جــذاب، متنوع و بکر اســت و چنانچه مزیتها و ظرفیتهای آن بهدرســتی شناســایی و شناسانده شود، همه اشکال گردشگری در آن بهصــورت متــوازن و متناســب پــا میگیــرد و شــکوفا میشــود. شــاید کمتــر کشــوری در جهان یافت شــود که بهواسطه جاذبههای فرهنگی و تاریخی از موقعیــت و مزیتهــای ایــران بــرای گردشگری برخوردار باشد.»

مونســان بــا بیــان اینکــه عمــده گردشــگرانی کــه بــه کشــور مــا میآینــد گردشــگران فرهنگی و تاریخی هســتند، گفت: «این موضوع بهنظر من ظرفیت بزرگی است که میتواند به ما کمک کند چراکه ما هم یک کشور بزرگ و فرهنگی هستیم.»

او گفــت: «در ایــران بیــش از 03هزار اثــر تاریخــی، فرهنگــی و طبیعــی در فهرستهای آثار ملی ثبت شده است، ضمــن اینکــه 22 اثــر تاریخــی فرهنگی و طبیعــی و 13 اثــر میــراث ناملمــوس کشــورمان در فهرســت میــراث جهانی ثبت شده و میتواند بهعنوان سرمایهای عظیم موجب رونق و توسعه گردشگری شود.»

مونســان در بخــش دیگــری از صحبتهــای خود به موضوع ارز اشــاره کــرد و افــزود: «دربــاره موضــوع ارز باید بگویم که مدل جدیدی بسته شده است که البته دولت نیز قبول دارد که این مدل که در شرایط خاص بسته شده نواقصی دارد و در همیــن خصــوص بــا معــاون اول رئیسجمهــوری صحبــت کــردم و با دســتور دکتر جهانگیــری به رئیسکل بانک مرکزی مقرر شــد که در جلســهای بــا حضور معــاون گردشــگری ســازمان میراثفرهنگی و معــاون بانک مرکزی این مسأله موردبررسی قرار گیرد.»

رئیــس ســازمان میراثفرهنگــی، صنایعدســتی و گردشــگری افزود: «این جلسه برگزار شــد و بر اساس تصمیمی که در این جلســه اتخاذ شده است مقرر شد تمام ارز مســافرتی را از طریق دفاتر مسافرتی تأمین شود.»

مونســان در ادامــه بــه تعــداد گردشــگران خروجی اشــاره کرد و گفت: «بــر اســاس آمارهــا حــدود 9میلیــون گردشگر خروجی داریم که نیمی از آنها زائــران عتبــات عالیــات هســتند و ارزبر نیستند.»

وی گفــت: «موضــوع مالیــات یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم مرتبــط بــا صنعت گردشگری است که خوشبختانه بر اســاس تصمیم نماینــدگان مجلس مقرر شــد نــرخ ترجیحــی ارزش افزوده از 9 درصــد به 3درصــد در بخش هتلی کاهــش یابــد و امیدواریــم بتوانیــم بــا همکاری مجلس این موضوع را به دفاتر خدمات مسافرتی نیز تعمیم دهیم.»

معاون رئیسجمهوری گفت: «همه بایــد کمــک کنیم تــا قیمت تمامشــده را چــه در تورهــای ورودی و چــه در گردشــگری داخلی کاهش دهیم که اگر همه زنجیره صنعت گردشگری به هم کمک کنیم این موضوعات نیز قابلحل است.»

مونســان خطــاب بــه مدیــران دفاتر خدمات مسافرتی افزود: «با کمک شما که بــازوان اجرایی ما هســتید میتوانیم کار کنیــم و ایــام خوبی را بــرای صنعت گردشــگری رقم بزنیم و در پایان دولت دوازدهم شــاهد ارتقای جایگاه صنعت گردشــگری باشــیم و اعتقــاد دارم ایــن مقطــع زمانــی مقطــع مهــم و فرصت تاریخــی اســت تا صنعت گردشــگری از این فرصت بهره ببرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.