85 درصد طالقها مربوط به افراد کمتر از 40 سال است

Iran Newspaper - - News -

مدیــرکل آمــار و جمعیــت ثبــت احوال کشــور گفت: 85 درصــد طاقهایی که رخ میدهــد مربوط به افــراد کمتر از 40 ســال اســت، یعنی این موضوع جامعه جوان ما را درگیر خود کرده است.

به گزارش ایســنا، محمد باقرعباسی در صدمیــن جلســه شــورای اجتماعــی کشــور اظهار داشت: با توجه به مباحثی که در خصــوص آســیبهای اجتماعی وجود دارد، گزارش تحلیلی از وضعیت طاق در این جلسه ارائه شد.

وی ادامه داد: فعالیتهای رسانهای کــه اخیراً در جامعه انجام شــده اســت، ســوءتفاهمهایی بــه وجــود آورد امــا واقعیــت ایــن اســت که رشــد طــاق از لحاظ ثبتی نســبت به سال گذشته رشد چندانی نداشــته اســت، یعنی 181 هزار طاق در ســال 96 ثبــت کردهایم که این آمــار در ســال ‪181 59،‬ هزار و 500 واقعه بوده است.

مدیرکل آمار و جمعیت ثبت احوال کشــور افزود: طاقهایی که در یک سال ثبت میشوند مربوط به آن سال نیست، اخیراً آمار بازســازی شده طاقهای رخ داده از ســال 92 تــا 96 را تهیه کردهایم و درهمین جلسه نیز ارائه شد که بر اساس این آمارها در سنوات اخیر رشد بیشتر از دو درصــد در طــول ســال نداشــتیم امــا واقعیــت ایــن اســت کــه جمعیــت در معــرض ازدواج در کشــور در دهــه اخیر کاهــش یافتــه اســت یعنــی کســانی که میتوانستند ازدواج کنند ســن ازدواج را پشت سر گذاشتهاند و جمعیت آنها کم شده است.

وی در ادامــه گفــت: به عبــارت دیگر آمــار ازدواج از یــک میلیــون و 300 هزار ازدواج در ســال 90 به یک میلیون و 150 هــزار ازدواج در ســال 95 کاهــش یافتــه اســت. طبیعتاً نیز ســاالنه از لحاظ کمی و عددی با کاهش ازدواج روبهرو هستیم به همین دلیل از لحاظ علمی و فنی نیز منطقی نیست که ازدواجهایی که در یک ســال رخ میدهد و طاقهایی که در آن سال رخ میدهد را تقسیم کنیم.

عباســی در ادامه افــزود: درحقیقت اینهــا بــا یکدیگــر ارتباطــی ندارنــد و از ازدواجهایــی کــه در ســال 91 بــه ثبــت رســیده اســت تا ســال 69، صرفاً هفت درصــد از آنهــا منجــر بــه طــاق شــده اســت. در حالی که اگر ازدواجهای سال 91 را بــه طاقهــای ســال 91 تقســیم میکردیم شاید عدد 18 درصد را نشان میداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.