گارانتی81ماهه برای گوشیهای وارداتی اجباری شد

Iran Newspaper - - News -

رئیس اتحادیه دســتگاههای مخابراتی مهمتریــن دســتاورد طــرح رجیســتری تلفــن همــراه را امــکان نظــارت بــر خدمــات پــس از فــروش گوشــیهای وارداتــی عنــوان کــرد و گفــت: تمامــی شــرکتهایی کــه بهصــورت رســمی تلفن همــراه وارد کشــور میکنند و این گوشیها رجیستر میشوند، باید نسبت بــه ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه خریداران گوشی نیز اقدام کنند. بهگــزارش مهــر، مهــدی محبــی گفــت: طبــق قانــون حمایــت از مصرفکننــدگان، تمامــی گوشــیهای وارداتی به کشــور بایــد 18 ماه خدمات پس از فروش به خریداران ارائه دهند. وی بــا تأکید بــر اینکــه وزارت صنعت، معدن و تجــارت بر لــزوم اصلی بودن گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش گوشــیها نظــارت دارد، اضافــه کــرد: واردکننــدگان تلفــن همــراه ملــزم بــه دریافــت مجوز از اتحادیه دســتگاههای مخابراتــی هســتند و ایــن اتحادیــه بــر عملکرد صحیح این شرکتها در ارائه خدمات به خریداران نظارت دارد. رئیس اتحادیه دســتگاههای مخابراتی با بیــان اینکه مطابق با قانون ســازمان حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان، هر گوشــی وارداتــی بایــد دارای 18 ماه خدمــات پــس از فــروش باشــد، گفت: خریــداران تلفن همــراه در زمان خرید باید عــالوه بر دریافت کد فعالســازی طــرح رجیســتری و شناســه گوشــی از فروشــنده، نســبت بــه دریافــت برگــه گارانتــی 18 ماهــه نیــز تــالش کننــد تــا امــکان ارائه خدمات پس از فروش کاال برای آنها وجود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.