طراحیرمزهایعبورشیمیاییدرآلمان

Iran Newspaper - - News -

با توجه به افزایش حمالت هکری، حفاظت از رمزهای عبور ضروریتر از گذشــته شــده و در همین راســتا دانشــمندان آلمانی در تالش برای ابداع نسل جدیدی از کلمات عبور هســتند که فیزیکی طبقهبندی نیستند و با استفاده از مواد شیمیایی راه دسترســی بــه اطالعات را هموار میکننــد. بهگزارش خبرگزاریهــا، رمزگذاری شــیمیایی بر مبنــای نتایج ترکیــب برخی انواع خــاص مولکولهــا و بهرهگیری از ســاختار اتمــی آنها، یــک روش خالقانه و منحصر به فرد به نظر میرســد. در این روش میتوان برای باز کردن حصار یا قفل یک کیف از آغشتن سطح آن به برخی نمونههای مولکولی از طریق یک دســتمال اســتفاده کرد. اگر چه چنین شــیوهای بیشــباهت با داســتانهای جاسوســی به نظــر نمیرســد، اما قرار اســت درعمل بــه واقعیت بپیوندد. همچنیــن میتوان این کلیدها را به گونــهای طراحی کرد که خــود حــاوی اطالعاتی خاص یا کلیدی دیجیتالی باشــند کــه در قالب کلمه عبور برای رایانهها، گوشــیها ...و به کار روند. محققان آلمانی تا به حال ۰۰۵ هزار کلید مولکولی با ساختارهای متنوع طراحی کردهاند که میتوانند بهعنوان کلمات عبور به کار روند و به دشواری قابل حدس زدن هستند. برای رمزگشایی از این قفلهای شیمیایی، اسکن کردن مولکولهای آنها باید با استفاده از همان تجهیزاتی صورت بگیرد که زیست شناسان از آنها برای تجزیه و تحلیل یافته هایشان بهره میگیرند. البته هنوز تا تجاریسازی این نوع کلمههای عبور راه درازی در پیش است. مدیرعامل شــرکت کــرهای نایانــا از پرداخت مبلغــی معادل یک میلیــون دالر بهصورت بیتکوین بهدنبال آلودگی ســرورهای خود بــه باج افزارها خبر داد. بهگزارش ایســنا، شــرکت نایانا ارائهدهنده خدمــات میزبانــی وب در کشــور کرهجنوبــی اســت و بتازگی اعالم کــرده کــه بیش از ۳۵1 ســرور لینوکــس این شــرکت بهدلیل حمله باجافــزاری تحت تأثیر قرار گرفتهاند. گفتنی اســت اطالعات بیش از ۰۰۴۳ مشتری این شرکت توسط باجافزاری به نام Erebus مورد حملــه قرار گرفت و فایلها کدگذاری شــد. پــس از تماس مدیران این شــرکت با هکرها، آنهــا با پرداخــت ۶.79۳ بیتکوین معادل یک میلیون دالر برای آزادســازی فایلها موافقت کردند. ظاهراً در نخستین تماس این شرکت با هکرها آنها درخواست مبلغی تقریباً دو برابــر این مقدار بــه ارزش ۰۵۵ بیتکوین معادل 1.۶2 میلیون دالر را داشــتند اما «چیــل هانگ» مدیرعامل نایانــا، اعالم کرد که پرداخت این مبلغ به معنی ورشکستگی کامل آنها خواهد بود. اما ظاهــراً پــس از دو روز مذاکره با آنها، شــرکت نایانا موفق به کاهش مبلغ باج به 1 میلیون دالر و قسطبندی پرداخت آن در سه مرحله شــده اســت. این شــرکت همچنین اعالم کــرد فرآیند رمزگشــایی فایلها با توجه به حجم باالی آنها ممکن است تا ۰1 روز ادامه یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.