نوشیدن آب همراه غذا ممنوع!

Iran Newspaper - - News -

نوشیدن آب در هنگام غذا خوردن یکی از مهمترین دالیل نفخکردناست. دکترمیتراعلینژادخرمبابیاناینمطلب به «ایران» میگوید: بدن برای داشتن عملکردی طبیعی نیازمند آب کافی اســـت. بهعبارت ســـادهتر رســـاندن آب کافی به بدن سرعت ســـوخت و ساز را افزایش داده و به تأمین انرژی کافی برای انجام فعالیتهای روزانه کمک میکند. اما نحوه و زمان نوشیدن آب بسیار مهم است. این فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن میافزاید: نوشیدن آب یا مایعات دیگر همراه غذا، شیرههای گوارشـــی را رقیق کرده، باعث اختالل در عملیات هضم غذا، طوالنی شدن مدت زمان هضم و تولید گاز معده خواهد شد. از ســـوی دیگر تأخیـــر در روند هضم غذا و تخلیه نشـــدن بموقع معده باعث میشود فرد احساس سنگینی معده و تهوع داشته باشد. وی درخاتمـــه تأکیـــد میکند: هرگونه اختالل در عملیات هضـــم غذا فرد را با عالئم سوءهاضمه، ریفالکس و نفخ مواجه خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.