نگاهی به زوایای لیزر موی زائد

Iran Newspaper - - News - دکترسوزان سروری مشاور پوست، مو و زیبایی

■ مدتی است که به فکر مراجعه به کلینیکی برای رفع موهای زائد هستم میخواستم بپرسم آیا با لیزر کامالً برطرف میشوند و اینکه لیزر در چند جلسه الزم است که انجام شـــود؟ ســـؤال دیگرم این اســـت که ممکن است این کار عوارضی هم داشته باشد چون شنیدهام برخی با لیزر دچار زخمهای عمیقی شدهاند. اســـتفاده از لیزر با هدف از بین بردن موی زائد سبب کاهش قابل توجه مو در منطقه مورد نظر میشـــود زیرا با تابش نور لیـــزر با قدرت باال، رنگدانههای مـــو نور را جذب کرده و موها درون پیاز از بیـــن میروند. این عمل معموالً 4 تا 6 جلسه تکرار میشود و فاصله هر بار مراجعه حدود یک ماه تا یک ماه و نیم اســـت معموالً بعد از 6 جلســـه تراکم موها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکند مگر اینکه دچار مشـــکالت هورمونی باشید و رشد موهای زائد بهدلیل اختالالت هورمونی باشد، در این حالت حتماً باید ابتدا مشکل برطرف شود و بعد دوباره لیزر انجام دهید.

در مـــورد عوارض لیزر هم باید بگویم کـــه انجام لیزر بعد از آفتاب گرفتن ممکن اســـت پوست را بســـوزاند یا لک ایجاد کند، همچنین اگر شخصی که لیزر انجام میدهد مهارت کافی نداشـــته باشـــد ممکن اســـت دچار زخم یا ســـوختگی و تاول شوید، چنانچه دچار بیماری پوســـتی هستید یا زگیل دارید حتماً با پزشک خود مشورت کنید چون احتمال اینکه بوسیله دستگاه بیماری منتقل شـــود زیاد اســـت. در نهایت بعـــد از انجام لیزرحتماً بـــه توصیههای پزشک توجه کنید تا دچار عارضهای نشوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.