پوسیدگی دندان را به تأخیر بیندازیم

Iran Newspaper - - News -

مراقبـــت از دندانهـــا موضوع مهمی اســـت که باید از ســـنین کودکی جدی گرفته شـــود. اما از آنجایی که بســـیاری از کودکان در مســـواک زدن و رعایت بهداشـــت دهان و دندان بیدقت هستند در ســـنین پایین به پوسیدگیهای عمیق دندان دچار میشوند.

دکتر فاخته فرشچی، جراح و دندانپزشک به «ایران» میگوید: میکروبها و باکتریهای پوسیدگی زا با تولید اسید، بافت سخت دندان را از بین برده و به پوســـیدگی دندان منجر میشوند. از آنجایی که این باکتریها برای شروع فعالیت و تولید اسید نیازمند مواد قندی هستند برای پیشگیری از پوسیدگی دندانهای فرزندانمان باید مصرف مواد قندی مانند انواع دسر و شکالتها را به حداقل برسانیم.

مسواک زدن بعد از صرف وعدههای غذایی و استفاده از نخ دندان نیز از اسیدی شدن محیط دندان پیشگیری میکند.

دکتـــر فرشـــچی در خاتمـــه تأکید میکند: اســـتفاده از دهانشـــویههای فلورایـــد یـــا وارنیـــش فلورایـــد در مطـــب و فیشورسیلنت(شـــیارپوش) دندانهای دائمی نیز در تقویت مینای دندان و کند شدن روند پوسیدگی بسیار مؤثر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.