پدر و مادر از قصاص فرزندشان گذشتند

Iran Newspaper - - News - معصومه مرادپور روزنامه نگار

پســر جوانی که در جریان یک درگیری خانوادگی خواهرش را با شلیک گلوله به قتل رســانده بــود با رضایــت پدر و مادرش از مرگ نجات یافت. بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال 49بدنبال شــلیک مرگبــار در خانهای واقع در ماهدشــت شــروع شد. در این حادثــه دخترجوانــی با شــلیک گلوله برادرش به قتل رسیده بود. همزمــان بــا دســتگیری پســر جــوان وی بــه قتــل اعتــراف کــرد و گفــت: به رفتارهای خواهرم ظنین شــده بودم و فکر میکردم او روابط خوبی ندارد اما اشتباه کردم و باید تقاص پس بدهم. صبــح دیروز متهم از زندان به شــعبه یکــم دادگاه کیفــری اســتان البــرز بــه ریاســت قاضــی هدایــت رنجبــر و از قاضــی یزدانپــور (مستشــار دادگاه) منتقل شد. درآغاز جلســه پدرومادر مقتول اعالم رضایت وگذشت کردند وبدین ترتیب متهــم 82ســاله از نظر جنبــه عمومی جرمــی که مرتکب شــده اســت تحت محاکمه قرار گرفت. وی با ابراز پشــیمانی گفت: من اشتباه کردم زندگی خواهرم را فدای تصمیم عجوالنــه خودم کــردم وتــا پایان عمر هرگــز خــودم را نخواهــم بخشــید. اگــر اســلحه پیشــم نبــود هرگــز قاتــل نمیشدم واالن سخت پشیمانام. پس از پایــان اظهــارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.