رشد 10 برابری جرائم فضای مجازی

Iran Newspaper - - News -

افزایــش تقریبــاً 10 برابــری جرایــم در فضــای مجــازی و پیچیدهتــر شــدن آنهــا در ســالهای اخیــر جزو نگرانیهای جدی پلیس است. ســردار کمــال هادیان فر در نشســت خبــری دیــروز با اعــام ایــن مطلب گفت: برداشــتهای غیرمجاز، ۵.1۶ درصــد، مزاحمتهــای اینترنتی 0۶ درصــد، کاهبرداریهــا ۵۵ درصد، هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب 31 درصد و انتشــار فیلمهای خصوصی خانوادگــی در فضــای ســایبری ۲۲ درصد نســبت بــه ســال ۵9 افزایش داشته است. هادیانفــر در ادامه بــا تأکید بر اینکه زمان رسیدگی به پروندههای فضای مجــازی از 33 روز به کمتر از ۵1 روز رسیده از افزایش توان واکنش سریع پلیــس فتــا بــه حمــات ســایبری از ۵3۲ هــزار فقــره به 8۲۵ هــزار فقره خبر داد. رئیــس پلیــس فتــا همچنیــن از 7 هــزار و 5۲5 حملــه ســایبری بــه زیرســاختهای کشــور در ســال 96 خبــر داد و گفــت: روزانــه بیــن ۶ تــا 7 میلیــون حملــه ســایبری در کشــور انجام میشــود که بیشــتر این حملههــا دفــع میشــود. در ســال گذشــته، ۶9۲ حملــه ســایبری جدی در کشــور داشــتیم کــه ایــن حمــات بیشــتر به ســامانهها و زیرســاختها بــوده اســت کــه 0۵ درصــد از ســوی امریکا و چین، 30 درصد کشــورهای اروپایــی همچــون آلمــان و هلنــد و مابقی کشورهای آسیایی بودند. وی در ادامــه افــزود: اینســتاگرام برخــاف پروتکلهــای بینالمللــی هیــچ ســروری در داخل کشــور ندارد و با بررســیهای پلیــس 1۵ هزار پیج اینســتاگرامی بــا محتوای مســتهجن کشــف و شناســایی شــد. امروز بیش از ۵.9۴ درصــد از جرایــم فضــای مجــازی در تلگــرام رخ میدهــد و حــدود 70 درصــد از کل جرایــم در پیام رسانها و شــبکههای اجتماعی است. وی اضافــه کــرد: در حــال حاضر 0۴ میلیــون کاربر ایرانــی در تلگرام و 0۲ میلیــون نفــر ایرانــی در اینســتاگرام حضور دارند و این در شرایطی است که هیچیک از این دو شرکت سروری در داخل ایران ندارند و این موضوع باعــث شــده تــا پیگیــری جرایــم رخ داده در این شــبکهها بســیار ســخت شود. رئیــس پلیــس فتــا ادامــه داد: همــه شــاهد بودند کــه فعالیــت گروههای تروریســتی و القاعــده در تلگــرام صــورت گرفتــه اســت و متأســفانه امــروز 300 کانال مربــوط به داعش و تفکر تکفیری بــا 11 زبان در تلگرام فعالیــت میکننــد. البتــه داعــش به برکــت جمهــوری اســامی ایــران و اقدامــات کشــور عــراق و ســوریه ...و از بیــن رفــت؛ اما تفکــر آن همچنان وجود دارد. رئیس پلیس فتا در ادامه با اشاره به فیلترینــگ هوشــمند در اینســتاگرام گفــت: ایــن موضــوع بــا پیگیــری وزارت ارتباطات انجام شــده اســت. امــا از ســال گذشــته بــا تغییــر SSL در اینســتاگرام عمــاً فیلترینــگ هوشــمند ناکارآمــد شــد و جــز در مــوارد معــدودی که امنیــت ملی در خطر اســت، فیلترینگ هوشــمند در اینستاگرام اجرایی نیست. ســردار هادیان فــر در خصوص آمار تفکیــک جنســیتی مجرمــان فضای مجازی نیز گفت: براساس آمارهای موجــود 77 درصــد مجرمان فضای مجــازی مــرد و 3۲ درصــد آنــان زن بودنــد و در ســال ۶9، بیــش از 39 هزار فقــره جرم ســایبری در 108 کد و کاســه، پرونده شد که خوشبختانه بیــش از ۴8 درصــد ایــن پروندههــا یعنی معــادل 33 هزار جــرم منجر به کشف شد. وی بــا تأکید بر اینکــه کاربران باید از انتشار عکسهای خصوصی خود در شــبکههای اجتماعی و پیامرسانها خــودداری کننــد، گفــت: بارهــا ایــن موضــوع را تأکیــد کردهایــم و بایــد کاربــران بشــدت بــه ایــن موضــوع توجه داشته باشــند چرا که مجرمان بــا بکارگیــری روباتهــای خــاص ایــن عکسهــا را جمــعآوری کــرده و نســبت بــه سوءاســتفاده از آنهــا یــا اخــاذی از کاربــران بــه کار میگیرند. بهعنوان مثال سال گذشته در شمال کشور عکس خصوصی یک دختر به منظــور اخــاذی از وی منتشــر شــد و انتشــار آن باعــث شــد پــدر خانواده خودکشی کند. رئیــس پلیــس فتــای کشــور بــا بیان اینکــه ســال گذشــته 11 هــزار پرونده برداشــت غیرمجــاز در فضــای ســایبری کشــور انجــام شــده گفــت: بیشتر این جرایم با استفاده از روش سیسینگ و اســکینر و سوءاستفاده از اعتماد مردم و مهندســی اجتماعی انجــام شــد کــه اســتانهای تهــران، خراســان رضوی، فــارس و اصفهان در صدر این برداشــتهای غیرمجاز قرار داشتند. وی اضافــه کــرد: در برخــی مــوارد نیــز شــاهد بودیــم کــه مجرمــان بــا راهانــدازی دکــهای در کنــار خیابــان و جــاده اقــدام به فــروش زیرقیمت برخــی از کاالها میکردنــد و با روش اسکینر و سوءاستفاده از دستگاههای پــوز ســیار اطاعــات کارت بانکــی مشــتریان را کپی و پــس وورد آنها را ســرقت میکردنــد و با سوءاســتفاده از کارتهای جدیــد که با قیمت 100 تومــان تهیــه میکردنــد اطاعــات کارتهای به ســرقت رفته را کپی کرده و از خودپردازها یا بــا خرید اینترنتی حســاب قربانیــان خــود را خالــی میکردنــد کــه در یکــی از ایــن موارد بیش از 00۲ میلیون تومان از حساب بانکی یــک نفر به صــورت غیرمجاز برداشت شده بود. هادیانفــر بــا بیــان اینکــه ۴۲ درصد از تراکنشهــای بانکــی در کشــور از طریــق دســتگاههای خودپــرداز انجــام میشــود افــزود: متأســفانه خودپردازهــای موجــود در کشــور سیســتمی قدیمــی داشــته و بــه روز نیســتند و ایــن در حالــی اســت کــه در دنیــا بــه جــای اســتفاده از کارتهــای بانکی مگنتــی، از ذخیره اطاعــات در کیفهــای الکترونیکی اســتفاده میشــود یا برای برداشــت از دســتگاههای خودپــرداز از ســامانههای رمــز یکبــار مصــرف و توکن اســتفاده میکنند تا مشــتریان بانکــی دچــار مشــکات اینچنینــی نشوند. وی با بیان اینکه بیش از ۲1۴ میلیون کارت بانکــی در اختیــار مــردم ایران اســت گفت: این آمار نشان میدهد کــه هــر ایرانــی حــدوداً ۵ تــا ۶ کارت بانکی داشته که متأســفانه هنوز این کارتهای بانکی با کــد ملی کاربران «یونیک» نشده است. وی بــا قدردانــی از آذری جهرمــی و وزارت ارتباطــات در خصــوص راهانــدازی ســامانه برخط فیشــینگ در پلیــس فتــا گفت: این ســامانه که از ابتــدای ســال ۶9 فعال شــد موفق شــده تــا 80 درصــد فیشــینگها در فضــای مجازی را قبــل از وقوع جرم شناسایی، رصد و حذف کند. وی در ادامــه این نشســت افزود: با توجــه به اتفاقــات رخ داده و رشــد تکنولــوژی روزانــه میــزان جرایــم از ســال 90 تــا امــروز 900 درصــد افزایش داشــته است یعنی به ازای هــر 1۴00 ایرانی یک فقــره جرم در کشــور رخ داده است و این در حالی اســت که در کشــور هند با جمعیت 1.3 میلیــارد نفر تنها 7۵ هزار فقره جــرم ســایبری اتفــاق میافتــد کــه ایــن معــادل وقــوع هر فقــره جرم ســایبری بــه ازای 8۴00 نفــر هندی است.

از سال گذشته با تغییر SSL در اینستاگرام عماً فیلترینگ هوشمند ناکارآمد شد و جز در موارد معدودی که امنیت ملی در خطر است، فیلترینگ هوشمند در اینستاگرام اجرایی نیست. در سال گذشته، ۶9۲ حمله سایبری جدی در کشور داشتیم که این حمات بیشتر به سامانهها و زیرساختها بوده است که 0۵ درصد از سوی امریکا و چین، 30 درصد کشورهای اروپایی همچون آلمان و هلند و مابقی کشورهای آسیایی بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.