مأمور پلیس در تصادف جان باخت

Iran Newspaper - - News -

مــرد معتــاد هنگام مصــرف مواد مخــدر یک بنــای تاریخی را در شهرســتان لنگرود به آتش کشید. ســرهنگ مجیــد نیکویی - فرمانده انتظامــی لنگرود- با اعــام این خبر گفت: بهدنبال دریافت خبر آتشسوزی در خانه تاریخی معروف به خانه دریا بیگی در این شهرستان، موضوع در دست بررسی قرار گرفت. مأموران پس از اعزام به محل متوجه شدند که قسمتی از این بنای تاریخی که خالی از سکنه بود دچار آتشســوزی شــده و آتش در حال ســرایت به قســمتهای دیگر خانه است. این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: پس از مهار آتش توســط آتشنشــانان، مأمــوران پلیــس در تحقیقات فنــی دریافتند که معتــادی 1۲ ســاله اقدام به مصــرف مــواد مخدر درخانه کرده و باعث حریق شــده اســت. بافاصله وی دستگیر و با تشکیل پرونده به دادسرا فرستاده شد.

تصادف شدید خودروی پلیس راهور با یک دستگاه کامیون مرگ مأمور پلیس را بهدنبال داشت. این حادثه شامگاه شنبه در حالی رخ داد که خودروی مگان پلیس راهور در محور اقلید - آسپاس با یک دستگاه کامیون برخورد کرد و بشــدت آســیب دید. با اعــام موضوع بــه امدادگــران اورژانس، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. اما یکی از نیروهای پلیس راهور در این سانحه جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مجروح شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.