خانواده ای در میان حیوانات

Iran Newspaper - - News -

یک خانواده اســترالیایی 50 گونــه جانوری را در خانهشــان نگهداری میکننــد که برخی از آنهــا خانگی نیســتند.به گــزارش دیلی میل، در فهرســت حیوانات خانگــی آنها پرندگان، گونههــای مختلف الک پشــت، رتیل، مار ...و وجــود دارد.«کارلســون» و «لــوک» به همراه دو فرزنــد خــود بهعنوان رکــورددار نگهداری حیوانات خانگی استرالیا شهرت یافتهاند.به گفته آنها فرزندان شــان توانســتهاند به مرور زمــان بخوبی با ایــن حیوانات کنــار آمده و از این حیوانات نترسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.