5 کشورخواهانآلومینیوماستانمرکزی

Iran Newspaper - - News -

146 میلیــون دالر آلومینیوم تولید شــده در اســتان مرکزی سال گذشته به نقاط مختلف جهان صادر شد. «جعفر اصغری»، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان مرکــزی در گفتوگو با ایرنا افزود: بیشــترین محموله صادراتی آلومینیوم اســتان در مدت یاد شده بهکشورهای ارمنستان، تونــس، ایتالیــا، آذربایجــان و رومانی ارســال شــد. همچنین امســال صادرات 200 میلیون دالری آلومینیوم از این اســتان هدفگذاری شــده اســت. مجموع صادرات آلومینیوم کشور در سال گذشته 316 میلیون دالر بود که استان مرکزی با صادرات 146 میلیون دالری سهم 46 درصدی از آن داشت. وی افزود: یک میلیارد و 94 میلیون دالر انواع کاالهای غیر نفتی در سال گذشته از استان مرکزی به نقاط مختلف جهان صادر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.