احتمال تعطیلی دائمی کوله بری در قصرشیرین

Iran Newspaper - - News -

پریسا عظیمی/ فرمانداری قصرشیرین از احتمال تعطیلی دائمی کوله بری در این شهرســتان مرزی اســتان کرمانشاه خبر داد. «فرامــرز اکبری»، فرماندار قصرشــیرین در این خصــوص در گفتوگو با «ایران» افــزود: طبــق پیشبینیهــا، ظاهــراً قرار است وزارت کشور در خصوص کوله بری در بازارچههای رسمی کشور از جمله در مرز«پرویزخان»تجدیدنظرکند. اکبــری با اشــاره به شــعار امســال که با عنــوان «حمایــت از کاالی ایرانــی» از ســوی رهبر معظم انقالب اعالم شده، خاطرنشــان کــرد: بــا توجه بــه اینکه در کولــه بریها اجنــاس از خارج از کشــور وارد میشــود از این پس با توجه به این موضوع (حمایت از کاالی ایرانی) ورود کاالهــای کولــه بــری از مرزهــای دولتی و رســمی بــه احتمــال قریب بــه یقین ممنوع خواهد شد و فعالیت کوله بری تعطیلمیشود. فرمانــدار قصرشــیرین بــا تأکیــد بــر اینکــه وزارت کشــور بــزودی در این باره تصمیمگیــری خواهــد کــرد، یــادآور شــد: براســاس مصوبــه هیــأت دولــت دربــاره کولــه بــران در ماههــای پایانــی ســال گذشته مقرر شد، سازمان توسعه تجارت تا ســقف 900 میلیــارد تومان و برای هر کوله بر در ماه 500 هزار تومان تخفیف بازرگانــی در نظر بگیرد که این موضــوع هنــوز اجرایی نشــده و تاکنون مسکوت مانده است. به گفته وی، هماکنون کوله بری در مرز پرویزخان در اســتان کرمانشاه برچیده شــده و در واقــع دیگــر کوله بــری وجود ندارد. اکبــری با اشــاره به اجرا نشــدن مصوبه 500 هــزار تومــان تخفیــف بازرگانــی بــرای هرکوله بر در ماه، افــزود: در حال حاضــر کولــه برانی کــه تنها کولــه بری شــغل اصلی آنــان بود، بیکار شــدهاند و مغــازه دارانی هم که کوله بر داشــتند اکنــون جنــس زیادی بــرای فــروش در مغازه هایشان موجود نیست و به نوعی دچار رکود شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.